działka na sprzedaż mazowieckie, 4467 m2

Oferta sprzedaży od MAXON

Warszawa i okolice

2 590 860

580 zł/m2

Działka budowlana - przemysłowa przy s7
Działka budowlana - przemysłowa przy s7
Działka budowlana - przemysłowa przy s7Działka budowlana - przemysłowa przy s7Działka budowlana - przemysłowa przy s7Działka budowlana - przemysłowa przy s7

Główne cechy działki


Cena

2 590 860 zł

Powierzchnia

4 467 m2

Cena za m2

580 zł

Opis nieruchomości o powierzchni 4 467 m2


Działka budowlana - przemysłowa przy s7

Posiadamy działkę budowlano-inwestycyjną, z wydzielona działką przemysłową.

Lokalizacja : Cząstków Polski przy trasie S7 Warszawa - Gdańsk.

Dojazd do działki drogą asfaltową od strony Czosnowa lub od strony Palmir.

Szerokość działki 16,61 m x 283,13 m.

Działka budowlana objętą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o symbolach:

UP2 - obiekty produkcyjne, składy i magazyny

0,2816 ha ( 16,61 x 178,32 ) MN 2/12 - tereny zabudowy

0,1651 ha ( 16,59 x 104,81)

Dla terenów oznaczonych symbolem MN 2.12: l) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupełniające — zabudowa usługowa;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) zabudowę w formie budynków wolno stojących oraz w formie budynków bliźniaczych,

b) zakaz zabudowy w formie budynków szeregowych i grupowych,

c) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 3-cia jako poddasze użytkowe,

d) wysokość zabudowy do 1 1,0 m,

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 200 do 450;

4) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:

a) budynki 0 1 kondygnacji nadziemnej,

b) wysokość zabudowy do 6,0 m,

c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 200 do 450;

5) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,dla budynków w zabudowie bliźniaczej dopuszczenie sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,

dla budynków gospodarczych i garażowych o długości większej niż 6,5 m i wysokości większej niż 3 m zwróconych ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy działki budowlanej, na której są zlokalizowane, dopuszczenie ich sytuowania bezpośrednio przy tej granicy jeżeli stykają się z podobnym budynkiem na działce sąsiedniej, lub w odległości 1,5 m od tej granicy,

maksymalną intensywność zabudowy na 0,5,minimalną intensywność zabudowy na 0,01,

minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 70%,wielkość powierzchni zabudowy maksymalnie na 0,25,

minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na:- 800 m2 dla jednego segmentu budynku bliźniaczego lub budynku wolno stojącego - w przypadku podłączenia go do kanalizacji sanitarnej,- 1200 rn2 dla zabudowy wolno stojącej w przypadku braku podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej.

Dla terenów oznaczonych symbolem U/P2 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) dopuszczenie budowy stacji transformatorowych o napięciu znamionowym wyższym niż I kV;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:wysokość zabudowy do 12,5 m,

dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 450;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,maksymalną intensywność zabudowy na 1,0,minimalną intensywność zabudowy na 0,01,

minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 30%,wielkość powierzchni zabudowy maksymalnie na 0,5,minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na 3000 m2

5) obsługę komunikacyjną z dróg publicznych klasy D a po przebudowie drogi krajowej nr 7 również z dróg o znaczeniu lokalnym: zbiorczej, lokalnej i dojazdowej, zlokalizowanych w terenach komunikacji oznaczonych symbolem KD.

Istnieje możliwość poszerzenia i dokupienia sąsiednich działek które stworzyłyby parametry szer. ok 52 m x ok 300m.

Działka znajduje się w sąsiedztwie działek zabudowanych przez hale produkcyjne, gospodarcze oraz inwestycyjne obiekty.

English description:

We have a building-investment plot, with a separate industrial plot.

Location : Cząstków Polski by the S7 road.

Access to the plot by an asphalt road from Czosnow or from Palmiry.

Plot width 16.61 m x 283.13 m.

Building plot included in the Local Land Use Plan with symbols:

UP2 - production facilities, warehouses and storages

0.5953 ha ( 35.03 x 178.26 ) MN 2/12 - areas of single-family residential development

0.3490 ha ( 35.18 x 103.03 ) [SUBDIVISION]

For areas designated with symbol MN2.12: l) basic purpose - areas of single-family residential development;

2) supplementary purpose - service development;

3) the following parameters and indicators of development:

a) development in the form of detached buildings and semi-detached buildings,

b) prohibition of development in the form of terraced and group buildings,

c) buildings up to 3 overground storeys, including the 3rd as a usable attic,

d) building height up to 1 1.0 m,

e) gable or multi-slope roofs with a slope from 200 to 450;

4) the following parameters and indicators of shaping outbuildings and garages:

a) buildings 0 1 overground storey,

b) building height up to 6,0 m,

c) gable or multi-slope roofs from 200 to 450;

5) the following parameters and indicators of land development:impassable building line in accordance with the drawing of the plan,

for semi-detached buildings, it is permissible to situate them directly at the border with the adjacent building plot,

for outbuildings and garage buildings with a length greater than 6.5 m and a height greater than 3 m facing the wall without windows and doors towards the border of the building plot on which they are located, allowing them to be located directly at this border if they are in contact with a similar building on a neighboring plot, or at a distance of 1.5 m from this border,

maximum building intensity at 0.5,minimum building intensity at 0.01,

minimum percentage of biologically active area at 70%,size of the development area at a maximum of 0.25,

minimum area of a newly separated building plot at:- 800 m2 for one segment of a semi-detached or detached building - if connected to the sanitary sewer system,- 1200 rn2 for detached development if the building is not connected to the sanitary sewer system.

[SUBDIVISION]

For areas designated with the symbol U/P2, it is established:

1) designation - areas of service development and production facilities, warehouses and storages;

2) allowing the construction of transformer stations with a rated voltage higher than I kV;

3) the following parameters and indicators of development:height of buildings up to 12.5 m,

flat roofs and double or multi-slope roofs with a slope of up to 450;

4) the following parameters and indicators of land development:impassable building line in accordance with the drawing of the plan,maximum building intensity of 1,0,minimum building intensity of 0,01,

minimum percentage of biologically active area of 30%,size of the development area of a maximum of 0,5,minimum area of a newly separated building plot of 3,000 m2

5) communication service from public roads of class D and after reconstruction of the national road No. 7 also from roads of local importance: collective, local and access roads, located in the areas of communication marked with the symbol KD.

There is a possibility of widening and buying adjacent plots which would create the parameters of width of about 52m x about 300m.

The plot is located in the vicinity of plots developed by production halls, business halls and investment facilities.

Podstawowe

Powierzchnia : 4 467,00 m2

Cena netto : 2 590 860 PLN

VAT : zwolnione

Podstawowe

Ogrodzenie : Brak

Szerokość działki : 16,61

Długość działki : 283,13

Działka narożna : Nie

Przeznaczenie : przemysłowo - usługowa

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe : Nie

Możliwość podziału : Nie

Miejscowy plan zagosp. : Tak

Studium : Nie

Warunki zabudowy : Nie

Warunki handlowe

Cena m2 : 580,00 PLN

Media

Gaz : Nie

Co miejskie : Nie

Nasze usługi świadczymy w oparciu o umowę pośrednictwa, która gwarantuje Państwu bezpieczeństwo transakcji oraz pełną opiekę naszego doradcy przez cały okres trwania współpracy. Za wykonaną usługę pobieramy wynagrodzenie zgodnie z warunkami uzgodnionymi w zawartej umowie (za wyjątkiem umów zawartych w programie 0%).

Prezentowane oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu na okoliczności, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, MAXON Nieruchomości Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność

Działka


Działka

Informacje o ofercie

Numer oferty: 246/GI/MAX

agencja:

MAXON

Lokalizacja działki w Warszawie i okolicach


Podobne oferty


brak obrazkabrak obrazkaJózefów - przepiękna działka przy rzece świder
i
Działka
4920 m2

2 239 400

455 zł/m2

otwocki, Józefów

Sprzedam działkę otwocki, Józefów o powierzchni 4920 mkw. Cena działki - 2 239 400 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Białe Lwy - Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaIzabelin - magiczne miejsce
i
Działka
2600 m2

2 250 000

865 zł/m2

warszawski zachodni, Lipków

Sprzedam działkę warszawski zachodni o powierzchni 2600 mkw. Cena działki - 2 250 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją MAXON.
brak obrazkabrak obrazkaKobyłka grunt inwestycyjny usługowo-wytwórczy
i
Działka
10850 m2

2 700 000

248 zł/m2

Kobyłka

Sprzedam działkę Kobyłka o powierzchni 10850 mkw. Cena działki - 2 700 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją MAXON.
brak obrazkabrak obrazkaDochodowe gospodarstwo rolne miedzechów
i
Działka
90200 m2

2 500 000

27 zł/m2

grójecki

Sprzedam działkę grójecki o powierzchni 90200 mkw. Cena działki - 2 500 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Topowi Agenci.
brak obrazkabrak obrazkaSprzedam działkę 8350 m2 ursynów
i
Działka
8350 m2

2 975 000

356 zł/m2

Warszawa, Ursynów

Sprzedam działkę Warszawa, Ursynów, Jeziorki Północne o powierzchni 8350 mkw. Cena działki - 2 975 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Hampton Home.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
130000 m2

2 500 000

19 zł/m2

Warszawa i okolice

Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 130000 mkw. Cena działki - 2 500 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Hampton Home.
brak obrazkabrak obrazkaDziałki rolne warszawa wawer
i
Działka
6286 m2

2 500 000

397 zł/m2

Warszawa, Praga-Północ

Sprzedam działkę Warszawa, Praga-Północ, Szmulowizna o powierzchni 6286 mkw. Cena działki - 2 500 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Hampton Home.
brak obrazkabrak obrazkaGrunt pod inwestycje przy głównej trasie terespol.
i
Działka
3068 m2

2 399 000

781 zł/m2

Warszawa, Bielany

Sprzedam działkę Warszawa, Wawer, Anin o powierzchni 3068 mkw. Cena działki - 2 399 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją MAXON.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
7888 m2

2 366 400

300 zł/m2

mazowieckie, grodziski, Osowiec

Sprzedam działkę mazowieckie, grodziski, Osowiec o powierzchni 7888 mkw. Działka budowlana, kształt: nieregularny. Cena działki - 2 366 400 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazkaProjekt budowy 12 domów w zabudowie bliźniaczej.
i
Działka
9600 m2

2 400 000

250 zł/m2

mazowieckie, grodziski, Czarny Las

Sprzedam działkę mazowieckie, grodziski, Czarny Las o powierzchni 9600 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 2 400 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
1624 m2

2 273 600

1 400 zł/m2

otwocki, Józefów

Sprzedam działkę otwocki, Józefów o powierzchni 1624 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 2 273 600 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
2884 m2

2 739 800

950 zł/m2

Warszawa, Wilanów

Sprzedam działkę Warszawa, Wilanów, Powsin o powierzchni 2884 mkw. Działka budowlana, kształt: nieregularny. Cena działki - 2 739 800 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
2629 m2

2 300 000

874 zł/m2

Konstancin-Jeziorna

Sprzedam działkę Konstancin-Jeziorna o powierzchni 2629 mkw. Działka budowlana. Cena działki - 2 300 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
7200 m2

2 635 000

365 zł/m2

Warszawa i okolice

Sprzedam działkę pruszkowski, Pęcice o powierzchni 7200 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 2 635 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
3242 m2

2 650 000

817 zł/m2

Warszawa, Białołęka

Sprzedam działkę Warszawa, Białołęka, Brzeziny o powierzchni 3242 mkw. Działka budowlana. Cena działki - 2 650 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
2036 m2

2 800 000

1 375 zł/m2

Warszawa, Ursynów

Sprzedam działkę Warszawa, Ursynów, Osiedle Wyczółki o powierzchni 2036 mkw. Działka inwestycyjna. Cena działki - 2 800 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
762 m2

2 490 000

3 267 zł/m2

Warszawa, Ursynów

Sprzedam działkę Warszawa, Ursynów, Pyry o powierzchni 762 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 2 490 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazkaDziałka  usługowo - mieszkaniowa, anin
i
Działka
3060 m2

2 399 000

783 zł/m2

Warszawa, Wawer

Sprzedam działkę Warszawa, Wawer, Anin o powierzchni 3060 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 2 399 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
18960 m2

2 600 000

137 zł/m2

Grodzisk Mazowiecki

Sprzedam działkę Grodzisk Mazowiecki o powierzchni 18960 mkw. Działka inwestycyjna, kształt: nieregularny. Cena działki - 2 600 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
2420 m2

2 395 800

990 zł/m2

Warszawa i okolice

Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 2420 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 2 395 800 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
3060 m2

2 448 000

800 zł/m2

Warszawa, Wawer

Sprzedam działkę Warszawa, Wawer, Anin o powierzchni 3060 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 2 448 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
2804 m2

2 243 200

800 zł/m2

Marki

Sprzedam działkę Marki o powierzchni 2804 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 2 243 200 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
2451 m2

2 451 000

1 000 zł/m2

Warszawa, Wawer

Sprzedam działkę Warszawa, Wawer, Falenica o powierzchni 2451 mkw. Działka leśna, kształt: prostokąt. Cena działki - 2 451 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
2437 m2

2 437 000

1 000 zł/m2

Warszawa, Wawer

Sprzedam działkę Warszawa, Wawer, Falenica o powierzchni 2437 mkw. Działka leśna. Cena działki - 2 437 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
2436 m2

2 436 000

1 000 zł/m2

Warszawa, Wawer

Sprzedam działkę Warszawa, Wawer, Falenica o powierzchni 2436 mkw. Działka leśna, kształt: prostokąt. Cena działki - 2 436 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: