działka inna na sprzedaż Warszawa, 5100 m2

Oferta sprzedaży od 4 Ściany Sp. z o.o.

Warszawa

1 650 000

323 /m2

Główne cechy działki


Cena

1 650 000 zł

Powierzchnia

5 100 m2

Cena za m2

323 zł

Opis nieruchomości o powierzchni 5 100 m2


Sprzedam działki budowlane o łącznej powierzchni 5 100 m2 w bardzo bliskiej odległości od Południowej Obwodnicy Warszawy S2, przy węźle Lotnisko.

Powyższe nieruchomości zlokalizowane są w bardzo atrakcyjnym miejscu, przy drodze S7 węzeł Lotnisko – w. Lesznowola (kierunek – Grójec).

Ponadto działki mają bardzo dobry dostęp do połączenia kolejowego, gdyż zlokalizowane są tuż przy stacji PKP Warszawa Dawidy.

Wjazd na działkę dostępny jest m.in. drogą gruntową od ul Baletowej, aktualnie jest to projektowana droga ul. Nowo Hołubcowa.

Obok przy działce projektowany jest przystanek autobusowy. Aktualnie nie ma uzbrojenia (media). W najbliższym czasie są już przewidziane wydatki na uzbrojenie.

Działki są płaskie, niezalesione i niezanieczyszczone.

W najbliższym otoczeniu znajduje się duża ilość domów jednorodzinnych.

Zgodnie z uchwalonym (w dniu 21 kwietnia 2016 r.) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Uchwała Nr XXVI/652/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy) wszystkie działki oznaczone są symbolem D1 U/P tj. przeznaczone pod cele usługowe, produkcyjne i magazynowe. Dodatkowo część działki nr 26 jest przeznaczona pod KD-PR, czyli pod planowaną w przyszłości budowę Parkingu Park&Ride.

Należy podkreślić, że plan zagospodarowania terenu ustala się, w sąsiedztwie przystanku kolejowego Warszawa - Dawidy, jako węzła przesiadkowego poprzez:

a) realizację ulic Spornej i Hołubcowej zapewniających dojazd do istniejącego przystanku kolejowego,

b) realizację parkingu typu „Parkuj i Jedź” na terenie KD-PR,

c) lokalizację pętli autobusowej, przystanku autobusowego lub przystanku końcowego;

Dla terenu D1 U/P – gdzie zlokalizowane są wszystkie działki, ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie terenu: tereny usług i produkcji, zgodnie z § 4 ust. 15;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) maksymalna wysokość zabudowy – 15 m,

b) maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej – 1,5,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej – 40%,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej – 30%,

e) maksymalna długość elewacji frontowych poszczególnych budynków – zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 5,

f) wymiary działek budowlanych wg § 11 ust. 2 pkt. 6, 7, 8,

g) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4,

h) pierzeje zabudowy kształtujące przestrzenie publiczne, zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 5,

i) kolorystyka budynków i ogrodzeń zgodnie z § 5 ust. 11,

j) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,

k) geometria dachu – wg § 11 ust. 3;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:

a) zasady lokalizowania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg § 6,

b) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 1, 2 i 3,

c) zasady likwidowania barier architektonicznych oraz dostępności publicznych budynków i obiektów

usługowych dla osób niepełnosprawnych – wg § 11 ust. 5,

d) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – wg § 12,

e) ochrony przed zanieczyszczeniami terenów wzdłuż linii kolejowej – wg § 8 ust. 7,

f) ochrona przed zanieczyszczeniami związanymi z hałasem lotniczym – wg § 8 ust. 8,

g) ograniczenia wysokości związane z ruchem lotniczym, zgodnie z rysunkiem planu i § 11 ust. 6 i 7,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 4474

h) dopuszcza się realizację wolnostojących garaży wielopoziomowych pod warunkiem że nie będą one

zajmować więcej niż 20% powierzchni działki budowlanej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 4;

4) warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, dostęp do telefonicznych połączeń kablowych, radiowych i sieci teletechnicznych oraz gospodarowanie odpadami – wg § 15;

5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) obsługa komunikacyjna od strony ulicy 1KDZ ul. Hołubcowa,

b) zasady lokalizowania parkingów i miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i rowerów oraz

wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 1 i 2;

6) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów – wg § 16.

Jednocześnie symbolem U/P ustala się przeznaczenie terenów usług i produkcji, oznaczonych:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) funkcje usługowe z zakresu biur, administracji, obsługi finansowej, handlu detalicznego, zdrowia,

kultury, nauki i wystawiennictwa,

b) funkcje produkcyjne i magazynowe, w tym sortowanie i tymczasowe magazynowanie odpadów,

c) mieszkalnictwo zbiorowe z zakresu hoteli i pensjonatów;

2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcje usługowe z zakresu rzemiosła, gastronomii, rozrywki i sportu;

3) dopuszcza się lokalizowanie funkcji innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 pod warunkiem, że będą one

stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku;

4) zakazuje się lokalizowania funkcji związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

domów opieki społecznej i szpitali;

5) zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza działką budowlaną, na której są zlokalizowane, a w przypadku lokalizacji działalności usługowej i technicznej w budynkach mieszkalno-usługowych poza pomieszczeniami, w których są zlokalizowane;

6) terenów U/P nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, z wyłączeniem mieszkalnictwa zbiorowego z zakresu hoteli i pensjonatów, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniowo-usługową (zamieszkania zbiorowego);

7) zabudowa mieszkaniowo-usługowa (zamieszkania zbiorowego), o których mowa w pkt. 6, w zakresie

ochrony przed hałasem zalicza się do „terenów mieszkaniowo-usługowych”.

Zamieszczona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. licencja 4355;

Zapytaj naszego Agenta o pomoc w otrzymaniu kredytu !!!

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM

Działka


Działka

Informacje o ofercie

Numer oferty: 7845/3098/OGS

Lokalizacja działki w Warszawie


Podobne oferty


Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: