Regulamin Gethome.pl

I. Definicje

§ 1

W niniejszym Regulaminie użytkowników Serwisu GetHome.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 • Agent – osoba fizyczna współpracująca z Partnerem na dowolnej podstawie prawnej i wykonująca czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • Deweloper – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, której Ogłoszenia zamieszczane są w Serwisie na podstawie odrębnej umowy z Wydawcą,
 • Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
 • Konto Partnera – Konto założone w Serwisie przez Partnera,
 • Konto Użytkownika – Konto założone w Serwisie przez Użytkownika,
 • Konto – konto Użytkownika oraz Partnera założone w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 • Lead – dane pozwalające na nawiązanie kontaktu przez Partnera z Użytkownikiem,
 • Nieruchomości – mieszkania, domy jednorodzinne, lokale użytkowe, apartamenty wakacyjne,
 • Ogłoszenie – zamieszczona w Serwisie informacja o Nieruchomości, która jest do sprzedaży lub wynajęcia,
 • Partner – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która wykonuje czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami i założyła Konto Partnera,
 • Polityka – polityka prywatności Serwisu, która znajduje się na stronie https://gethome.pl/regulamin-rodo/
 • Serwis – strona główna www.gethome.pl oraz jej podstrony,
 • Usługobiorca – Partner oraz Użytkownik,
 • Użytkownik – internauta, który założył Konto Użytkownika lub korzysta z Serwisu bez założenia Konta,
 • Wydawca – właściciel Serwisu tj. Property Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101, 02-627 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335123, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 5213538080, REGON: 141961782, e-mail: [email protected],

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Wydawcę na rzecz Usługobiorców usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu.
 2. Wydawca świadczy na rzecz Partnerów usługi polegające na umożliwieniu im założenia Konta Partnera, a następnie dodawania Ogłoszeń za pomocą zewnętrznych systemów informatycznych: ASARI oraz EstiCRM, otrzymywania Leadów, dołączania się do Ogłoszeń dodanych przez innych Partnerów, stworzenia w Serwisie wizytówki Partnera oraz profili swoich Agentów.
 3. Wydawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające na umożliwieniu im nawiązania kontaktu z Partnerem w sprawie Ogłoszenia, założenia Konta Użytkownika oraz oceny poszczególnych agencji i agentów nieruchomości, z których usług Użytkownik korzystał z wykorzystaniem Serwisu.
 4. Usługi w postaci: zarządzania Kontem Partnera, dołączania się do Ogłoszeń dodanych przez innych Partnerów, stworzenia profilu Agenta, a także założenia Konta Użytkownika, oceny Partnera i Agentów nie będą dostępne od razu po rozpoczęciu działania Serwisu, lecz będą uruchamiane przez Wydawcę w przyszłości wraz z rozwojem Serwisu. Postanowienia dotyczące tych usług a znajdujące się już w Regulaminie będą miały zastosowanie od dnia uruchomienia usługi, której dotyczą.
 5. Do Serwisu Wydawca może również dodawać Ogłoszenia Deweloperów na podstawie zawartych z nimi umów.

§ 3

Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i najnowsza wersja jednej ze standardowych przeglądarek internetowych.

§ 4

Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Usługobiorcy po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w Polityce.

§ 5

Partner może posiadać tylko jedno Konto Partnera, a Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.

§ 6

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

§ 7

 1. Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.
 2. Zabronione jest dodawanie do Serwisu Ogłoszeń, w odniesieniu do których Partner nie ma zgody właściciela na ich zamieszczenie w Serwisie.
 3. Partner nie może dodawać do Ogłoszenia zdjęć, do których nie przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub licencja na korzystanie z tych praw w zakresie koniecznym do umieszczenia tych zdjęć w Serwisie, w szczególności zabronione jest dodawanie zdjęć wykonanych przez inne osoby bez wcześniejszego uzyskania od nich licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 4. Zabronione jest również dodawanie do Ogłoszeń nieprawdziwych danych.
 5. Użytkownik wystawiając ocenę Partnerowi lub Agentom nie może do niej dodawać słów uznanych za wulgarne, naruszać dóbr osobistych Agentów lub Partnera, a także opierać swoje oceny na nieprawdziwych zdarzeniach. Zabronione jest dodawanie opinii o Partnerach lub Agentach, które nie są poparte wcześniejszym bezpośrednim kontaktem Użytkownika z danym Partnerem lub Agentem.

III. Założenie konta

§ 8

 1. Usługobiorca w celu założenia Konta Partnera powinien wejść na stronę https://gethome.pl/rejestracja-biura-nieruchomosci/. Następnie musi wypełnić dostępny tam formularz i kliknąć przycisk potwierdzający przejście wszystkich kroków rejestracji. Wysłany formularz stanowi ofertę złożoną Wydawcy, przez wskazany w formularzu podmiot, zawarcia umowy o założenie Konta Partnera. Okres związania tą ofertą wynosi 5 dni roboczych. Zabronione jest podawanie w formularzu bezprawnych treści, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.
 2. Formularz musi być wypełniony przez osobą uprawnioną do reprezentacji Usługobiorcy, a w szczególności do akceptacji Regulaminu oraz reprezentowania Usługobiorcy wobec Wydawcy. Usługobiorca może wskazać w formularzu osobę kontaktową upoważnioną do składania dalszych oświadczeń woli w toku współpracy z Wydawcą.
 3. Po otrzymaniu powyższego formularza Wydawca potwierdzi za pomocą poczty elektronicznej otrzymanie powyższego formularza, a następnie zweryfikuje zawarte w nim dane. W przypadku pojawienia się wątpliwości, Wydawca może poprosić Usługobiorcę o przekazanie dodatkowych informacji, w tym potwierdzenia uprawnienia osoby składającej formularz do reprezentacji Usługobiorcy. Okres związania ofertą określony w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, przedłuża się o czas od skierowania powyższej prośby do uzyskania odpowiedzi przez Wydawcę.
 4. Wydawca w okresie związania ofertą, poinformuje Usługobiorcę za pomocą poczty elektronicznej, o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty. W przypadku przyjęcia oferty przez Wydawcę Usługobiorca staje się Partnerem i między nim, a Wydawcą dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta Partnera. Partner uzyskuje z tą chwilą możliwość korzystania z usług świadczonych Partnerom za pomocą Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Dla uniknięcia wątpliwości, brak złożenia przez Wydawcę oświadczenia o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty w okresie związania nią Usługobiorcy, stanowi odmowę jej przyjęcia.

§ 9

 1. Usługobiorca, który chce zawrzeć umowę z Wydawcą o założenie Konta Użytkownika, powinien wybrać odpowiednią opcję dostępną w Serwisie. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Wydawcy skierowaną do Usługobiorcy w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta Użytkownika.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wydawcy i przyjęciem przez Usługobiorcę oferty Wydawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą Usługobiorca staje się Użytkownikiem i między nim, a Wydawcą dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta Użytkownika.
 4. Z chwilą zawarcia umowy o założenie Konta Użytkownika, określoną w postanowieniu ustępu powyższego, Wydawca rozpoczyna wykonywanie usługi, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu i pozostałych usług oferowanych przez Wydawcę Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.

§ 10

Wydawca zaleca, by Usługobiorca przechowywał swoje dane służące do logowania do Konta w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 11

 1. Jeżeli Usługobiorca jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie Konta, Usługobiorca powinien poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Wydawcy podany w postanowieniu § 1 Regulaminu).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie Konta, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

IV. Konto Partnera

A. Ogłoszenia

§ 12

 1. W wiadomości elektronicznej potwierdzającej rozpoczęcie współpracy, Wydawca przekazuje Partnerowi dane potrzebne do zamieszczeniu w Serwisie ofert za pomocą zewnętrznych systemów informatycznych współpracujących z Wydawcą, tzn. login i hasło. Dane te umożliwiają Partnerowi dokonanie tzw. „eksportu ofert”, tzn. skorzystania z funkcji wysyłania danych o Nieruchomościach ze swojego konta w zewnętrznym systemie informatycznym do bazy Serwisu.
 2. Partner samodzielnie korzysta z otrzymanych od Wydawcy danych, aby w używanych w swojej organizacji systemach dokonywać eksportu ofert do bazy Serwisu. Partner dopilnuje, aby eksportu ofert w jego imieniu dokonała osoba do tego upoważniona.
 3. Wydawca następnie dokonuje weryfikacji wyeksportowanych przez Partnera, a zaimportowanych przez Wydawcę ofert. Następnie finalnie decyduje o zamieszczeniu lub nie zamieszczeniu każdego konkretnego Ogłoszenia w Serwisie.
 4. Osoby, którym Partner daje dostęp do swojego Konta Partnera uzyskują od niego pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, w tym odpłatnych, w ramach Serwisu.

§ 13

 1. Ideą działania Serwisu jest brak zwielokrotniania Ogłoszeń dotyczących tej samej Nieruchomości. Z tego względu w Serwisie istnieje możliwość pojawienia się równolegle tylko jednego Ogłoszenia dotyczącego danej Nieruchomości.
 2. Powyższe nie wyklucza dodania w przyszłości nowego Ogłoszenia odnoszącego się do kolejnej sprzedaży lub wynajmu danej Nieruchomości. Nie wyklucza także posiadania przez Wydawcę wielu Ogłoszeń dotyczących tej samej Nieruchomości w swojej bazie danych bez zamieszczenia ich wszystkich w Serwisie.
 3. Partner ma możliwość dodania Ogłoszenia odnoszącego się do Nieruchomości, która nie znajduje się jeszcze w Serwisie.
 4. Jeżeli natomiast Ogłoszenie odnoszące się do danej Nieruchomości już jest w Serwisie, wówczas Partner, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, ma możliwość dodania danych kontaktowych swojego Agenta odpowiedzialnego za daną Nieruchomość wskazaną w takim Ogłoszeniu, jako kolejnego Agenta, z którym Użytkownik może się skontaktować w przypadku zainteresowania danym Ogłoszeniem. W takiej sytuacji w jednym Ogłoszeniu tworzona jest lista Agentów od poszczególnych Partnerów, którzy są uprawnieni do kontaktu z potencjalnymi najemcami lub kupującymi daną Nieruchomość.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do dowolnego decydowania o sposobie umieszczenia danych kontaktowych Agentów przy Ogłoszeniu. Wydawca może w szczególności podejmować decyzje, czy dane te będą prezentowane obok siebie w układzie pionowym, czy poziomym, a także po jakim działaniu Użytkownika pojawią się dane kontaktowe Agenta.

§ 14

 1. Jeżeli w Serwisie nie znajduje się jeszcze Ogłoszenie dotyczące danej Nieruchomości, wówczas Partner ma możliwość jego zamieszczenia. W tym celu powinien skorzystać z odpowiedniej opcji w swoim oprogramowaniu, które pozwala na przesyłanie Ogłoszeń do Serwisu. Partner powinien dodać prawdziwe i kompletne dane danej Nieruchomości oraz jak najlepsze zdjęcia ją prezentujące, a także pełne informacje dotyczące warunków transakcji, której dotyczy Ogłoszenie, gdyż ma to znaczenie zgodnie z postanowieniami poniższymi. Po dodaniu powyższych danych oraz zdjęć, Partner wysyła je do Wydawcy za pomocą funkcji eksportu dostępnej w jego oprogramowaniu. Ogłoszenie nie jest jeszcze zamieszczone, lecz jest złożona przez Partnera jedynie oferta jego zamieszczenia w Serwisie.
 2. Wydawca w sposób zautomatyzowany oceni jakość danego Ogłoszenia i zamieści je w Serwisie albo odrzuci to Ogłoszenie. Przy tej decyzji Wydawca będzie kierował się wyjściowo: prawdziwością i kompletnością danych na temat Nieruchomości i Ogłoszenia, jakością zdjęć Nieruchomości i ich liczbą. Następnie algorytm stosowany przez Wydawcę będzie samodzielnie i w sposób zautomatyzowany dodawał kolejne kryteria akceptacji Ogłoszenia. System odrzuca automatycznie Ogłoszenia dotyczące Nieruchomości, które są już przedmiotem aktywnych Ogłoszeń w Serwisie, ale zachowuje je w bazie danych w celu przyszłego porównywania jakości Ogłoszeń od innych Partnerów.
 3. Jeżeli Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Serwisie jako pierwsze, to dane kontaktowe Agenta będącego autorem tego Ogłoszenia będą wskazane w rubryce z danymi kontaktowymi do Agentów. Dodatkowo, taki Agent nie będzie płacił za Leady, z zastrzeżeniem postanowień poniższych Regulaminu, a także będzie miał możliwość odpłatnie, zablokowania innym Agentom możliwości dodawania swoich danych kontaktowych do danego Ogłoszenia.
 4. Dodając wybrane Ogłoszenie do Serwisu, jeżeli nie miało ono kompletnych danych, to Wydawca może uzupełnić je korzystając z informacji zawartych w innych propozycjach danego Ogłoszenia.
 5. Z chwilą wyboru przez Wydawcę danego Ogłoszenia Partner, który je zgłosił udziela Wydawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie przez Wydawcę bez ograniczeń terytorialnych z praw autorskich do Ogłoszenia, w tym zdjęć i innych utworów do niego dodanych, a także praw zależnych do nich na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie rozpowszechniania tych utworów poprzez ich publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności przez Internet,
  2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów, w szczególności poprzez ich wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia końcowego.
  Licencja jest autonomiczna względem pozostałych umów zawartych między Wydawcą a Partnerem. Licencja jest udzielona na okres pięciu lat. Po upływie tego czasu przekształca się w licencję zawartą na czas nieokreślony. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do zdjęć i innych informacji, które znajdowały się w niewybranych przez Wydawcę propozycjach danego Ogłoszenia, jeżeli Wydawca uzupełnił o te zdjęcia lub informacje, wybrane przez siebie Ogłoszenie.
 6. Wydawca zobowiązuje się, że informacji o dokładnej lokalizacji Nieruchomości nie będzie przekazywał, ani udostępniał żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które muszą mieć dostęp do tej informacji w celu zapewnienia właściwego działania Serwisu oraz należytego świadczenia usług przewidzianych Regulaminem.
 7. Informacje o dokładnej lokalizacji Nieruchomości będą wykorzystywane przez Wydawcę jedynie w celu należytego świadczenia usług przewidzianych Regulaminem, a w szczególności dla potrzeb sprawdzania czy Ogłoszenie dotyczące danej Nieruchomości występuje już w Serwisie, uzupełniania danych do Ogłoszenia dotyczącego danej Nieruchomości z innych propozycji Ogłoszeń, a także wskazywania w Serwisie danych adresowych Nieruchomości, w tym realnych nazw miejscowości oraz ulic w przypadku mieszkań, a realnych nazw miast, dzielnic i wsi w przypadku domów oraz działek.
 8. Wydawca zobowiązuje się, że dostęp do baz danych zawierających informacje o dokładnej lokalizacji Nieruchomości będzie ograniczony autoryzacją za pomocą minimum: loginu, hasła oraz korzystania z odpowiedniego adresu IP (tzw. whitelisting IP).

§ 15

 1. Po uruchomieniu tego rozwiązania przez Wydawcę, Agent, który zgłosił wybrane przez Wydawcę Ogłoszenie ma możliwość, poprzez wybór odpowiedniej opcji, zablokowania innym Agentom możliwości dodawania swoich danych kontaktowych do danego Ogłoszenia. Opcja ta jest odpłatna. W przypadku skorzystania z tej możliwości, Partner będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy wynagrodzenia za każdy otrzymany od Wydawcy Lead dotyczący Ogłoszenia, dla którego powyższa możliwość jest uruchamiana. Wysokość wynagrodzenia za każdy Lead jest określona w Serwisie i podawana do wiadomości Partnera przy opcji dopisania swoich danych kontaktowych do danego Ogłoszenia. Wynagrodzenie za każdy Lead jest pobierane od Partnera z chwilą przekazania mu Leada. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest posiadanie na Koncie Partnera salda większego niż wysokość wynagrodzenia Wydawcy z tytułu świadczenia tej usługi. Pieniądze znajdujące się na Koncie Partnera stanowią zaliczkę na pokrycie wynagrodzenia Wydawcy z tytułu świadczenia odpłatnych usług dostępnych w Serwisie.
 2. Skorzystanie z powyższej usługi powoduje usunięcie z Ogłoszenia dodanych już tam danych innych Agentów, którzy przed skorzystaniem z tej usługi dodali swoje dane do danego Ogłoszenia.
 3. Partner ma możliwość określenia limitu wynagrodzenia, które może zapłacić Wydawcy za Leady dotyczące danego Ogłoszenia. Po wyczerpaniu tego limitu lub po wyczerpaniu salda pieniędzy na pokrycie wynagrodzenia Wydawcy, inni Agenci uzyskują możliwość dodawania swoich danych kontaktowych do danego Ogłoszenia.

§ 16

 1. Partnerzy, których propozycja Ogłoszenia nie została wybrana oraz Partnerzy, którzy chcieliby dodać Ogłoszenie dotyczące tej samej Nieruchomości w przyszłości i z uwagi na postanowienie § 14 ust. 1 Regulaminu nie mogą dodać tego Ogłoszenia do Serwisu, mają możliwość, z zastrzeżeniem § 15 oraz § 16 ust. 5 Regulaminu, dodawania swoich danych kontaktowych do Ogłoszenia, które zostało wybrane przez Wydawcę. W tym celu powinni skorzystać z odpowiedniej opcji dostępnej w Koncie Partnera.
 2. Dane kontaktowe Agentów wskazanych przez takiego Partnera są umieszczane przy danym Ogłoszeniu w sposób wybrany przez Wydawcę.
 3. Partner, który skorzysta z możliwości przewidzianej w postanowieniach niniejszego paragrafu jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy wynagrodzenia za każdy otrzymany od Wydawcy Lead dotyczący Ogłoszenia, do którego dany Partner się dopisał. Wysokość wynagrodzenia za każdy Lead jest określona w Serwisie i podawana do wiadomości Partnera przy opcji dopisania swoich danych kontaktowych do danego Ogłoszenia. Wynagrodzenie za każdy Lead jest pobierane od Partnera z chwilą przekazania mu Leada.
 4. Skorzystanie z możliwości opisanej w niniejszym paragrafie zależy od posiadania na swoim Koncie Partnera odpowiedniego salda pieniędzy na pokrycie wynagrodzenia Wydawcy określonego powyżej. Saldo to musi być większe niż wartość jednego Leada. Partner ma możliwość określenia limitu wynagrodzenia, które może zapłacić Wydawcy za Leady dotyczące danego Ogłoszenia. Po wyczerpaniu tego limitu lub po wyczerpaniu salda pieniędzy na pokrycie wynagrodzenia Wydawcy, dane kontaktowe Partnera zamieszczone przy Ogłoszeniu są usuwane.
 5. Pieniądze dodane do Konta Partnera stanowią zaliczkę na pokrycie wynagrodzenia Wydawcy z tytułu odpłatnych usług świadczonych przez Wydawcę za pomocą Serwisu.

§ 17

Jeżeli do Ogłoszenia doda swoje dane właściciel Nieruchomości, której ono dotyczy lub, w przypadku Ogłoszeń dotyczących najmu, jego najemca uprawniony do podnajmu Nieruchomości, wówczas dane kontaktowe Partnera, którego Ogłoszenie zostało wybrane przez Wydawcę, są przenoszone na drugie miejsce i są do niego stosowane postanowienia §16 Regulaminu.

§ 18

W Ogłoszeniu Wydawca może podawać ceny proponowane przez poszczególnych Partnerów, których dane są dopisane do danego Ogłoszenia. Ceny te muszą być prawdziwe i nie mogą być zaniżane. Partnerzy mają możliwość modyfikowania cen.

B. Wizytówki Partnera oraz Agentów

§ 19

 1. Wydawca zamieszcza w Serwisie, w sposób zautomatyzowany i bez możliwości ręcznej edycji, wizytówki Partnerów oraz Agentów, z którymi Partner współpracuje. Zamieszczenie tych wizytówek w Serwisie jest bezpłatne. Wydawca nie wyklucza wprowadzenia możliwości edycji bezpośredniej wizytówek w przyszłości.
 2. Do tworzonej automatycznie wizytówki pobrane będą dane kontaktowe Partnera oraz aktualne Ogłoszenia dodane przez Partnera do Serwisu. Wizytówka może być również uzupełniana o dodatkowe informacje wraz z rozwojem tej usługi przez Partnera. Do wizytówki na dalszym etapie rozwoju Serwisu będzie dodana również średnia ocena wystawiona Partnerowi przez Użytkowników. Może być również udostępniana pełna treść tych opinii.
 3. W tworzonej automatycznie wizytówce Agenta zamieszczone może być jego zdjęcie, dane kontaktowe, prowadzone Ogłoszenia. Do wizytówki na dalszym etapie rozwoju Serwisu dodana będzie również średnia ocena wystawiona Agentowi przez Użytkowników. Może być również udostępniana pełna treść tych opinii.

V. Konto Użytkownika

§ 20

Po zalogowaniu się do Konta Użytkownika ma on możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Konta:

 1. wystawianie opinii Agentom,
 2. wystawianie opinii Partnerom.

§ 21

 1. W celu wystawienia opinii Agentowi lub Partnerowi, Użytkownik powinien wybrać odpowiednią opcję w Koncie Użytkownika.
 2. Użytkownik może wystawiać opinie jedynie Agentom lub Partnerom, z których usług korzystał. Zabronione jest dodawanie w opiniach treści bezprawnych, a w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, wulgarnych, nieprawdziwych.

VI. Usługi dostępne bez założenia konta

§ 22

Użytkownik, bez zakładania Konta Użytkownika, ma możliwość skorzystania z następujących usług dostępnych w Serwisie:

 1. wyszukiwania ogłoszeń o Nieruchomościach, informacji o Partnerach oraz Agentach,
 2. kontaktu z wybranym Deweloperem,
 3. kontaktu z wybranym Agentem.

§ 23

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z wyszukiwarki ogłoszeń o Nieruchomościach, informacji o Partnerach oraz Agentach.
 2. Wydawca zwraca uwagę, że Ogłoszenia, informacje o Partnerach oraz Agentach pochodzą od Partnerów. Wyjątkiem są opinie o Partnerach oraz Agentach, których autorami są Użytkownicy.

§ 24

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia chęci kontaktu z Agentem lub Deweloperem w przedmiocie Ogłoszenia. W tym celu powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny przy Ogłoszeniu, a następnie kliknąć przycisk jasno wskazujący wysłanie zapytania (np. „Zapytaj dewelopera” albo „Zapytaj agenta”. Z chwilą kliknięcia przycisku, do odpowiedzialnego za Ogłoszenie podmiotu (tzn. Agenta, Partnera lub Dewelopera) zostanie wysłane zgłoszenie o zainteresowaniu Użytkownika daną Nieruchomością zawierające dane kontaktowe podane przez Użytkownika. Podmiot odpowiedzialny za Ogłoszenie może skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
 2. W powyższym formularzu zabronione jest dodawanie treści bezprawnych, a zwłaszcza danych osobowych innej niż Użytkownik osoby, jeżeli nie został on przez nią do tego upoważniony.

VII. Czas trwania umowy

§ 25

 1. Umowa o założenie Konta Partnera oraz umowa o założenie Konta Użytkownika są zawarte na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik i Partner mogą je w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Wydawcy podany w § 1 Regulaminu, e-mailem na adres [email protected].
 3. Wydawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta Partnera w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Wypowiedzenie umowy o założenie Konta Partnera nie ma wpływu na czas trwania licencji przewidzianych w Regulaminie oraz wykupionych już usług płatnych, jeżeli są to usługi zamówione na czas określony.
 5. Wydawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik naruszył § 6, § 7 ust. 1 lub § 7 ust. 5, lub § 21 ust. 2 Regulaminu.
 6. Wydawca ma również możliwość wypowiadania umów o założenie Konta Partnera, z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, a ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli średnia ocena wystawiana Partnerowi lub jego Agentom spadnie poniżej progu określanego w Serwisie na stronie www.gethome.pl. Wydawca ma prawo także zablokować możliwość korzystania z Serwisu Agentom, których średnia ocena spadnie poniżej wskazanej na powyższej stronie oceny. W takim przypadku Ogłoszenia dodane przez takich Partnerów lub Agentów pozostają w Serwisie.

VII. Reklamacje

§ 26

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Wydawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.gethome.pl/kontakt, pocztą elektroniczną na adres e-mail [email protected], pocztą bezpośrednio na adres Wydawcy podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu § 1 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Usługobiorcy niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Wydawcę.
 3. Wydawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

IX. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Wydawcy przez Partnera

§ 27

 1. Partner zawierając z Wydawcą umowę o założenie Konta Partnera, tworząc wizytówkę swoją lub Agentów, jak również dodając Ogłoszenie lub dodając swoje dane kontaktowe do Ogłoszenia powierza Wydawcy w celu świadczenia tych usług, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Wydawca jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Partnera wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej.
 2. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek utrwalony na zdjęciu, dane teleadresowe Nieruchomości oraz informacje o jej wykończeniu i wyposażeniu, w tym utrwalone na zdjęciach, zwane dalej „Danymi osobowymi”. Dotyczą one: Agentów, klientów Partnera, którzy chcą za jego pośrednictwem dokonać transakcji Nieruchomości oraz Użytkowników zainteresowanych daną Nieruchomością.
 3. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Wydawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.

§ 28

 1. Wydawca zobowiązany jest do:
  1. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;
  2. prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów;
  3. współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
  4. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych osobowych, w tym okoliczności takiego naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
  5. zapewnienia by:
   1. dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Wydawcę;
   2. osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 2. Wydawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Partnera o:
  1. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
  2. stwierdzonym przez Wydawcę naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
   1. charakteru naruszenia, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
   2. możliwych konsekwencji naruszenia;
   3. środków zastosowanych lub proponowanych przez Wydawcę w celu zaradzenia naruszeniu, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
  3. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.
 3. Wydawca zobowiązany jest do wspomagania Partnera, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez:
  1. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
  2. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
  3. umożliwianie:
   1. wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
   2. dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;
   3. przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych.
   Obowiązek ten dotyczy także wspierania Partnera, w zakresie dotyczącym przetwarzania Danych osobowych przez Wydawcę, w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której Dane osobowe dotyczą informacji na temat ich przetwarzania przez Wydawcę oraz innych obowiązków Partnera, wynikających z korzystania przez osobę, której Dane osobowe dotyczą z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw w zakresie, w jakim odnosi się to do przetwarzania Danych osobowych przez Wydawcę.

§ 29

 1. Partner wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Wydawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Wydawcy wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.
 2. Wydawca zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Partnera o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Partner uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać:
  1. imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Podprocesora;
  2. określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Wydawca będzie korzystać z usług Podprocesora.
 3. W przypadku, gdy Podprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych, odpowiedzialność z tego tytułu wobec Partnera spoczywa na Wydawcy.
 4. Partner uprawniony jest do przeprowadzania audytu Wydawcy w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Wydawcę ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Partner zobowiązany jest zawiadomić Wydawcę z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, a warunkiem jego przeprowadzenia jest podpisanie przez osoby go realizujące zobowiązań do zachowania poufności. Partner uprawniony jest do przekazania Wydawcy pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Wydawcy. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Partnera z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wydawcy.
 5. Dane osobowe są powierzone Wydawcy na czas trwania umów opisanych w Regulaminie. Po ich rozwiązaniu Wydawca usunięcie Dane osobowe. Z zastrzeżeniem możliwości pozostawienia Ogłoszenia w swojej bazie danych po dokonaniu transakcji promowanej w tym Ogłoszeniu. W takim przypadku Wydawca będzie administratorem danych osobowych znajdujących się w takim Ogłoszeniu i będzie przetwarzał je na podstawie samodzielnej przesłanki legalizującej już poza powierzeniem przetwarzania Danych osobowych.

X. Postanowienia końcowe

§ 30

 1. Wydawca ma prawo jednostronnej zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  1. wprowadzenia przez Wydawcę nowych usług lub zmiany dotychczasowych, związanych tematycznie z przedmiotem Serwisu, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do wprowadzenia tych usług do Regulaminu;
  2. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące jedynie Partnerów, którzy nie są Konsumentami, mogą być zmienione jednostronnie przez Wydawcę również w innych sytuacjach.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzone przez Wydawcę obowiązują od daty wskazanej w ich treści, przy czym nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy o wprowadzeniu zmian.
 4. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia umowy wiążącej go z Wydawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie i zostać wysłane odpowiednio na adres Wydawcy podany w § 1 pkt 2) Regulaminu, a w przypadku Konsumentów może zostać skierowane drogą mailową. Strony uznają, że niezłożenie przez Usługobiorcę wypowiedzenia w terminie, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z oświadczeniem o zgodzie na dokonanie zmian Regulaminu.

§ 31

Regulamin dla Partnerów znajduje się na stronie https://gethome.pl/regulamin-partnerzy/ oraz w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu § 1 Regulaminu.