Regulamin Gethome.pl

I. Definicje

§ 1

W niniejszym Regulaminie użytkowników Serwisu GetHome.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Agent – osoba fizyczna współpracująca z Partnerem na dowolnej podstawie prawnej i wykonująca czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 2. Deweloper – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, której Ogłoszenia zamieszczane są w Serwisie na podstawie odrębnej umowy z Wydawcą,
 3. Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
 4. Konto Partnera – Konto założone w Serwisie przez Partnera,
 5. Konto Użytkownika – Konto założone w Serwisie przez Użytkownika,
 6. Konto – konto Użytkownika oraz Partnera założone w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 7. Lead – dane pozwalające na nawiązanie kontaktu przez Partnera z Użytkownikiem,
 8. Nieruchomości – mieszkania, domy jednorodzinne, lokale użytkowe, apartamenty wakacyjne,
 9. Ogłoszenie – zamieszczona w Serwisie informacja o Nieruchomości, która jest do sprzedaży lub wynajęcia,
 10. Partner – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która wykonuje czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami i założyła Konto Partnera,
 11. „PB jednoosobowy” - osoba fizyczna zawierająca umowę z Wydawcą jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
 12. Polityka – polityka prywatności Serwisu, która znajduje się na stronie gethome.pl/regulamin-rodo/
 13. Serwis – strona główna www.gethome.pl oraz jej podstrony,
 14. Usługobiorca – Partner oraz Użytkownik,
 15. Użytkownik – internauta, który założył Konto Użytkownika lub korzysta z Serwisu bez założenia Konta,
 16. Wydawca – właściciel Serwisu tj. Property Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101, 02-627 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335123, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 5213538080, REGON: 141961782, e-mail: [email protected]

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Wydawcę na rzecz Usługobiorców usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu.
 2. Wydawca świadczy na rzecz Partnerów usługi polegające na umożliwieniu im założenia Konta Partnera, a następnie dodawania Ogłoszeń za pomocą zewnętrznych systemów informatycznych: ASARI oraz EstiCRM, otrzymywania Leadów, informowania wskazanych przez Partnera Agentów o otrzymaniu przez nich Leada, dołączania się do Ogłoszeń dodanych przez innych Partnerów, stworzenia w Serwisie wizytówki Partnera oraz profili swoich Agentów.
 3. Wydawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi w postaci:
  1. umożliwienia im nawiązania bezpośredniego kontaktu z Partnerem w sprawie Ogłoszenia,
  2. założenia Konta Użytkownika,
  3. wyszukiwania przez Wydawcę dla Użytkownika Ogłoszeń dotyczących Nieruchomości podobnych do tej będącej przedmiotem zapytania skierowanego bezpośrednio do Partnera i przekazywania przez Wydawcę Użytkownikowi informacji e-mail oraz SMS o takich Ogłoszeniach,
  4. oceny poszczególnych agencji i agentów nieruchomości, z których usług Użytkownik korzystał z wykorzystaniem Serwisu.
 4. Usługi w postaci: zarządzania Kontem Partnera, dołączania się do Ogłoszeń dodanych przez innych Partnerów, stworzenia profilu Agenta, a także założenia Konta Użytkownika, oceny Partnera i Agentów nie będą dostępne od razu po rozpoczęciu działania Serwisu, lecz będą uruchamiane przez Wydawcę w przyszłości wraz z rozwojem Serwisu. Postanowienia dotyczące tych usług a znajdujące się już w Regulaminie będą miały zastosowanie od dnia uruchomienia usługi, której dotyczą.
 5. Do Serwisu Wydawca może również dodawać Ogłoszenia Deweloperów na podstawie zawartych z nimi umów. Wydawca może dodawać również do Serwisu Ogłoszenia z innych portali, które prowadzi.
 6. Postanowienia dotyczące PB jednoosobowych stosowane są do umów zawartych przez nich z Wydawcą począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. Jednocześnie Wydawca zwraca uwagę, że jeżeli Partner jest przedsiębiorcą jednoosobowym, ale zawiera umowę z Wydawcą jako bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego przedsiębiorcy i umowa ta posiada dla niego charakter zawodowy, wówczas nie jest on traktowany jako PB jednoosobowy.

§ 3

Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i najnowsza wersja jednej ze standardowych przeglądarek internetowych.

§ 4

Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Usługobiorcy po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w Polityce.

§ 5

Partner może posiadać tylko jedno Konto Partnera, a Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.

§ 6

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

§ 7

 1. Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.
 2. Zabronione jest dodawanie do Serwisu Ogłoszeń, w odniesieniu do których Partner nie ma zgody właściciela na ich zamieszczenie w Serwisie.
 3. Partner nie może dodawać do Ogłoszenia zdjęć lub innych materiałów, do których nie przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub licencja na korzystanie z tych praw w zakresie koniecznym do umieszczenia tych zdjęć w Serwisie, w szczególności zabronione jest dodawanie zdjęć wykonanych przez inne osoby bez wcześniejszego uzyskania od nich licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 4. Zabronione jest również dodawanie do Ogłoszeń nieprawdziwych danych, w tym zdjęć lub innych materiałów dotyczących innych Nieruchomości niż prezentowana w Ogłoszeniu..
 5. Użytkownik wystawiając ocenę Partnerowi lub Agentom nie może do niej dodawać słów uznanych za wulgarne, naruszać dóbr osobistych Agentów lub Partnera, a także opierać swoje oceny na nieprawdziwych zdarzeniach. Zabronione jest dodawanie opinii o Partnerach lub Agentach, które nie są poparte wcześniejszym bezpośrednim kontaktem Użytkownika z danym Partnerem lub Agentem.

III. Założenie konta

§ 8

 1. Usługobiorca w celu założenia Konta Partnera powinien wejść na stronę https://gethome.pl/rejestracja-biura-nieruchomosci/. Następnie musi wypełnić dostępny tam formularz i kliknąć przycisk potwierdzający przejście wszystkich kroków rejestracji. Wysłany formularz stanowi ofertę złożoną Wydawcy, przez wskazany w formularzu podmiot, zawarcia umowy o założenie Konta Partnera. Okres związania tą ofertą wynosi 5 dni roboczych. Zabronione jest podawanie w formularzu bezprawnych treści, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.
 2. Formularz musi być wypełniony przez osobą uprawnioną do reprezentacji Usługobiorcy, a w szczególności do akceptacji Regulaminu oraz reprezentowania Usługobiorcy wobec Wydawcy. Usługobiorca może wskazać w formularzu osobę kontaktową upoważnioną do składania dalszych oświadczeń woli w toku współpracy z Wydawcą.
 3. Po otrzymaniu powyższego formularza Wydawca potwierdzi za pomocą poczty elektronicznej otrzymanie powyższego formularza, a następnie zweryfikuje zawarte w nim dane. W przypadku pojawienia się wątpliwości, Wydawca może poprosić Usługobiorcę o przekazanie dodatkowych informacji, w tym potwierdzenia uprawnienia osoby składającej formularz do reprezentacji Usługobiorcy. Okres związania ofertą określony w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, przedłuża się o czas od skierowania powyższej prośby do uzyskania odpowiedzi przez Wydawcę.
 4. Wydawca w okresie związania ofertą, poinformuje Usługobiorcę za pomocą poczty elektronicznej, o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty. W przypadku przyjęcia oferty przez Wydawcę Usługobiorca staje się Partnerem i między nim, a Wydawcą dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta Partnera. Partner uzyskuje z tą chwilą możliwość korzystania z usług świadczonych Partnerom za pomocą Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Dla uniknięcia wątpliwości, brak złożenia przez Wydawcę oświadczenia o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty w okresie związania nią Usługobiorcy, stanowi odmowę jej przyjęcia.

§ 9

 1. Usługobiorca, który chce zawrzeć umowę z Wydawcą o założenie Konta Użytkownika, powinien wybrać odpowiednią opcję dostępną w Serwisie. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Wydawcy skierowaną do Usługobiorcy w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta Użytkownika.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wydawcy i przyjęciem przez Usługobiorcę oferty Wydawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą Usługobiorca staje się Użytkownikiem i między nim, a Wydawcą dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta Użytkownika.
 4. Z chwilą zawarcia umowy o założenie Konta Użytkownika, określoną w postanowieniu ustępu powyższego, Wydawca rozpoczyna wykonywanie usługi, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu i pozostałych usług oferowanych przez Wydawcę Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.

§ 10

Wydawca zaleca, by Usługobiorca przechowywał swoje dane służące do logowania do Konta w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 11

 1. Jeżeli Usługobiorca jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie Konta, Usługobiorca powinien poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Wydawcy podany w postanowieniu § 1 Regulaminu).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie Konta, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

IV. Konto Partnera

A. Ogłoszenia

§ 12

 1. W wiadomości elektronicznej potwierdzającej rozpoczęcie współpracy, Wydawca przekazuje Partnerowi dane potrzebne do zamieszczeniu w Serwisie ofert za pomocą zewnętrznych systemów informatycznych współpracujących z Wydawcą, tzn. login i hasło. Dane te umożliwiają Partnerowi dokonanie tzw. „eksportu ofert”, tzn. skorzystania z funkcji wysyłania danych o Nieruchomościach ze swojego konta w zewnętrznym systemie informatycznym do bazy Serwisu.
 2. Partner samodzielnie korzysta z otrzymanych od Wydawcy danych, aby w używanych w swojej organizacji systemach dokonywać eksportu ofert do bazy Serwisu. Partner dopilnuje, aby eksportu ofert w jego imieniu dokonała osoba do tego upoważniona.
 3. Wydawca następnie dokonuje weryfikacji wyeksportowanych przez Partnera, a zaimportowanych przez Wydawcę ofert. Następnie finalnie decyduje o zamieszczeniu lub nie zamieszczeniu każdego konkretnego Ogłoszenia w Serwisie.
 4. Osoby, którym Partner daje dostęp do swojego Konta Partnera uzyskują od niego pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, w tym odpłatnych, w ramach Serwisu.

§ 13

 1. Ideą działania Serwisu jest brak zwielokrotniania Ogłoszeń dotyczących tej samej Nieruchomości. Z tego względu w Serwisie istnieje możliwość pojawienia się równolegle tylko jednego Ogłoszenia dotyczącego danej Nieruchomości.
 2. Powyższe nie wyklucza dodania w przyszłości nowego Ogłoszenia odnoszącego się do kolejnej sprzedaży lub wynajmu danej Nieruchomości. Nie wyklucza także posiadania przez Wydawcę wielu Ogłoszeń dotyczących tej samej Nieruchomości w swojej bazie danych bez zamieszczenia ich wszystkich w Serwisie.
 3. Partner ma możliwość dodania Ogłoszenia odnoszącego się do Nieruchomości, która nie znajduje się jeszcze w Serwisie.
 4. Jeżeli natomiast Ogłoszenie odnoszące się do danej Nieruchomości już jest w Serwisie, wówczas Partner, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, ma możliwość dodania danych kontaktowych swojego Agenta odpowiedzialnego za daną Nieruchomość wskazaną w takim Ogłoszeniu, jako kolejnego Agenta, z którym Użytkownik może się skontaktować w przypadku zainteresowania danym Ogłoszeniem. W takiej sytuacji w jednym Ogłoszeniu tworzona jest lista Agentów od poszczególnych Partnerów, którzy są uprawnieni do kontaktu z potencjalnymi najemcami lub kupującymi daną Nieruchomość.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do dowolnego decydowania o sposobie umieszczenia danych kontaktowych Agentów przy Ogłoszeniu. Wydawca może w szczególności podejmować decyzje, czy dane te będą prezentowane obok siebie w układzie pionowym, czy poziomym, a także po jakim działaniu Użytkownika pojawią się dane kontaktowe Agenta.
 6. Wydawca będzie informował Agentów poprzez wiadomość e-mail lub wiadomość sms o wysłaniu przez Użytkownika wiadomości do Agenta poprzez dostępny w Ogłoszeniu formularz kontaktowy, czyli o otrzymaniu Leada. Informacja powyższa będzie przekazywana przez Wydawcę na adres e-mail lub numer telefonu Agenta podany przez Partnera. Agent ma możliwość poprzez kontakt z Wydawcą rezygnacji z otrzymywania powyższych informacji. W ramach komunikacji, o której mowa w zdaniach poprzedzających nie będą przekazywane treści marketingowe.

§ 14

 1. Jeżeli w Serwisie nie znajduje się jeszcze Ogłoszenie dotyczące danej Nieruchomości, wówczas Partner ma możliwość jego zamieszczenia. W tym celu powinien skorzystać z odpowiedniej opcji w swoim oprogramowaniu, które pozwala na przesyłanie Ogłoszeń do Serwisu. Partner powinien dodać prawdziwe i kompletne dane danej Nieruchomości oraz jak najlepsze zdjęcia ją prezentujące, a także pełne informacje dotyczące warunków transakcji, której dotyczy Ogłoszenie, gdyż ma to znaczenie zgodnie z postanowieniami poniższymi. Po dodaniu powyższych danych oraz zdjęć, Partner wysyła je do Wydawcy za pomocą funkcji eksportu dostępnej w jego oprogramowaniu. Ogłoszenie nie jest jeszcze zamieszczone, lecz jest złożona przez Partnera jedynie oferta jego zamieszczenia w Serwisie.
 2. Wydawca w sposób zautomatyzowany oceni jakość danego Ogłoszenia i zamieści je w Serwisie albo odrzuci to Ogłoszenie. Przy tej decyzji Wydawca będzie kierował się wyjściowo: prawdziwością i kompletnością danych na temat Nieruchomości i Ogłoszenia, jakością zdjęć Nieruchomości i ich liczbą. Następnie algorytm stosowany przez Wydawcę będzie samodzielnie i w sposób zautomatyzowany dodawał kolejne kryteria akceptacji Ogłoszenia. System odrzuca automatycznie Ogłoszenia dotyczące Nieruchomości, które są już przedmiotem aktywnych Ogłoszeń w Serwisie, ale zachowuje je w bazie danych w celu przyszłego porównywania jakości Ogłoszeń od innych Partnerów.
 3. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu dziewiątego niniejszego paragrafu, jeżeli Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Serwisie jako pierwsze, to dane kontaktowe Agenta będącego autorem tego Ogłoszenia będą wskazane w rubryce z danymi kontaktowymi do Agentów. Dodatkowo, taki Agent nie będzie płacił za Leady, z zastrzeżeniem postanowień poniższych Regulaminu, a także będzie miał możliwość odpłatnie, zablokowania innym Agentom możliwości dodawania swoich danych kontaktowych do danego Ogłoszenia.
 4. Dodając wybrane Ogłoszenie do Serwisu, jeżeli nie miało ono kompletnych danych, to Wydawca może uzupełnić je korzystając z informacji zawartych w innych propozycjach danego Ogłoszenia.
 5. Z chwilą wyboru przez Wydawcę danego Ogłoszenia Partner, który je zgłosił udziela Wydawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie przez Wydawcę bez ograniczeń terytorialnych z praw autorskich do Ogłoszenia, w tym zdjęć i innych utworów do niego dodanych, a także praw zależnych do nich na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie rozpowszechniania tych utworów poprzez ich publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności przez Internet,
  2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów, w szczególności poprzez ich wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia końcowego.
  Licencja jest autonomiczna względem pozostałych umów zawartych między Wydawcą a Partnerem. Licencja jest udzielona na okres pięciu lat. Po upływie tego czasu przekształca się w licencję zawartą na czas nieokreślony. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do zdjęć i innych informacji, które znajdowały się w niewybranych przez Wydawcę propozycjach danego Ogłoszenia, jeżeli Wydawca uzupełnił o te zdjęcia lub informacje, wybrane przez siebie Ogłoszenie.
 6. Wydawca zobowiązuje się, że informacji o dokładnej lokalizacji Nieruchomości nie będzie przekazywał, ani udostępniał żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które muszą mieć dostęp do tej informacji w celu zapewnienia właściwego działania Serwisu oraz należytego świadczenia usług przewidzianych Regulaminem.
 7. Informacje o dokładnej lokalizacji Nieruchomości będą wykorzystywane przez Wydawcę jedynie w celu należytego świadczenia usług przewidzianych Regulaminem, a w szczególności dla potrzeb sprawdzania czy Ogłoszenie dotyczące danej Nieruchomości występuje już w Serwisie, uzupełniania danych do Ogłoszenia dotyczącego danej Nieruchomości z innych propozycji Ogłoszeń, a także wskazywania w Serwisie danych adresowych Nieruchomości, w tym realnych nazw miejscowości oraz ulic w przypadku mieszkań, a realnych nazw miast, dzielnic i wsi w przypadku domów oraz działek. Przy czym, Wydawca zastrzega sobie prawo wskazywania w widocznej dla Usługobiorców części Serwisu, jedynie przybliżonej lokalizacji Nieruchomości, zwłaszcza jeżeli uzna, że jest to wskazane ze względów związanych ze wspieraniem bezpośredniego kontaktu pomiędzy Użytkownikami a Agentami lub Użytkownikami a Partnerami i przeciwdziałania próbom Użytkowników zmierzającym do nawiązywania bezpośredniego kontaktu z właścicielami Nieruchomości z pominięciem Agentów lub Partnerów, którzy dodali Ogłoszenie.
 8. Wydawca zobowiązuje się, że dostęp do baz danych zawierających informacje o dokładnej lokalizacji Nieruchomości będzie ograniczony autoryzacją za pomocą minimum: loginu, hasła oraz korzystania z odpowiedniego adresu IP (tzw. whitelisting IP).
 9. Ogłoszenia Partnerów, którzy korzystają z pakietu Premium będą miały pierwszeństwo przed Ogłoszeniami Partnerów korzystających z pakietu Standard. Oznacza to także, że dane kontaktowe Agentów współpracujących z Partnerami korzystającymi z pakietu Premium będą wyświetlane przed danymi kontaktowymi Agentów współpracujących z Partnerami korzystającymi z pakietu Standard.

§ 15

 1. Po uruchomieniu tego rozwiązania przez Wydawcę, Agent, który zgłosił wybrane przez Wydawcę Ogłoszenie ma możliwość, poprzez wybór odpowiedniej opcji, zablokowania innym Agentom możliwości dodawania swoich danych kontaktowych do danego Ogłoszenia. Opcja ta jest odpłatna. W przypadku skorzystania z tej możliwości, Partner będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy wynagrodzenia za każdy otrzymany od Wydawcy Lead dotyczący Ogłoszenia, dla którego powyższa możliwość jest uruchamiana. Wysokość wynagrodzenia za każdy Lead jest określona w Serwisie i podawana do wiadomości Partnera przy opcji dopisania swoich danych kontaktowych do danego Ogłoszenia. Wynagrodzenie za każdy Lead jest pobierane od Partnera z chwilą przekazania mu Leada. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest posiadanie na Koncie Partnera salda większego niż wysokość wynagrodzenia Wydawcy z tytułu świadczenia tej usługi. Pieniądze znajdujące się na Koncie Partnera stanowią zaliczkę na pokrycie wynagrodzenia Wydawcy z tytułu świadczenia odpłatnych usług dostępnych w Serwisie.
 2. Skorzystanie z powyższej usługi powoduje usunięcie z Ogłoszenia dodanych już tam danych innych Agentów, którzy przed skorzystaniem z tej usługi dodali swoje dane do danego Ogłoszenia.
 3. Partner ma możliwość określenia limitu wynagrodzenia, które może zapłacić Wydawcy za Leady dotyczące danego Ogłoszenia. Po wyczerpaniu tego limitu lub po wyczerpaniu salda pieniędzy na pokrycie wynagrodzenia Wydawcy, inni Agenci uzyskują możliwość dodawania swoich danych kontaktowych do danego Ogłoszenia.

§ 16

 1. Partnerzy, których propozycja Ogłoszenia nie została wybrana oraz Partnerzy, którzy chcieliby dodać Ogłoszenie dotyczące tej samej Nieruchomości w przyszłości i z uwagi na postanowienie § 14 ust. 1 Regulaminu nie mogą dodać tego Ogłoszenia do Serwisu, mają możliwość, z zastrzeżeniem § 15 oraz § 16 ust. 5 Regulaminu, dodawania swoich danych kontaktowych do Ogłoszenia, które zostało wybrane przez Wydawcę. W tym celu powinni skorzystać z odpowiedniej opcji dostępnej w Koncie Partnera.
 2. Dane kontaktowe Agentów wskazanych przez takiego Partnera są umieszczane przy danym Ogłoszeniu w sposób wybrany przez Wydawcę.
 3. Partner, który skorzysta z możliwości przewidzianej w postanowieniach niniejszego paragrafu jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy wynagrodzenia za każdy otrzymany od Wydawcy Lead dotyczący Ogłoszenia, do którego dany Partner się dopisał. Wysokość wynagrodzenia za każdy Lead jest określona w Serwisie i podawana do wiadomości Partnera przy opcji dopisania swoich danych kontaktowych do danego Ogłoszenia. Wynagrodzenie za każdy Lead jest pobierane od Partnera z chwilą przekazania mu Leada.
 4. Skorzystanie z możliwości opisanej w niniejszym paragrafie zależy od posiadania na swoim Koncie Partnera odpowiedniego salda pieniędzy na pokrycie wynagrodzenia Wydawcy określonego powyżej. Saldo to musi być większe niż wartość jednego Leada. Partner ma możliwość określenia limitu wynagrodzenia, które może zapłacić Wydawcy za Leady dotyczące danego Ogłoszenia. Po wyczerpaniu tego limitu lub po wyczerpaniu salda pieniędzy na pokrycie wynagrodzenia Wydawcy, dane kontaktowe Partnera zamieszczone przy Ogłoszeniu są usuwane.
 5. Pieniądze dodane do Konta Partnera stanowią zaliczkę na pokrycie wynagrodzenia Wydawcy z tytułu odpłatnych usług świadczonych przez Wydawcę za pomocą Serwisu.

§ 17

Jeżeli do Ogłoszenia doda swoje dane właściciel Nieruchomości, której ono dotyczy lub, w przypadku Ogłoszeń dotyczących najmu, jego najemca uprawniony do podnajmu Nieruchomości, wówczas dane kontaktowe Partnera, którego Ogłoszenie zostało wybrane przez Wydawcę, są przenoszone na drugie miejsce i są do niego stosowane postanowienia §16 Regulaminu.

§ 18

W Ogłoszeniu Wydawca może podawać ceny proponowane przez poszczególnych Partnerów, których dane są dopisane do danego Ogłoszenia. Ceny te muszą być prawdziwe i nie mogą być zaniżane. Partnerzy mają możliwość modyfikowania cen.

B. Wizytówki Partnera oraz Agentów

§ 19

 1. Wydawca zamieszcza w Serwisie, w sposób zautomatyzowany i bez możliwości ręcznej edycji, wizytówki Partnerów oraz Agentów, z którymi Partner współpracuje. Wydawca nie wyklucza wprowadzenia możliwości edycji bezpośredniej wizytówek w przyszłości.
 2. Do tworzonej automatycznie wizytówki pobrane będą dane kontaktowe Partnera oraz aktualne Ogłoszenia dodane przez Partnera do Serwisu. Wizytówka może być również uzupełniana o dodatkowe informacje wraz z rozwojem tej usługi przez Partnera. Do wizytówki na dalszym etapie rozwoju Serwisu będzie dodana również średnia ocena wystawiona Partnerowi przez Użytkowników. Może być również udostępniana pełna treść tych opinii.
 3. W tworzonej automatycznie wizytówce Agenta zamieszczone może być jego zdjęcie, dane kontaktowe, prowadzone Ogłoszenia. Do wizytówki na dalszym etapie rozwoju Serwisu dodana będzie również średnia ocena wystawiona Agentowi przez Użytkowników. Może być również udostępniana pełna treść tych opinii.

V. Konto Użytkownika

§ 20

Po zalogowaniu się do Konta Użytkownika ma on możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Konta:

 1. wystawianie opinii Agentom,
 2. wystawianie opinii Partnerom.

§ 21

 1. W celu wystawienia opinii Agentowi lub Partnerowi, Użytkownik powinien wybrać odpowiednią opcję w Koncie Użytkownika.
 2. Użytkownik może wystawiać opinie jedynie Agentom lub Partnerom, z których usług korzystał. Zabronione jest dodawanie w opiniach treści bezprawnych, a w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, wulgarnych, nieprawdziwych.
 3. Wydawca zwraca Użytkownikom uwagę, że z przyczyn wskazanych w § 14 ust. 7 Regulaminu widoczna w Ogłoszeniach lokalizacja danej Nieruchomości może być wskazana jako przybliżona i nie prezentować dokładnego adresu Nieruchomości.

VI. Usługi dostępne bez założenia konta

§ 22

Użytkownik, bez zakładania Konta Użytkownika, ma możliwość skorzystania z następujących usług dostępnych w Serwisie:

 1. wyszukiwania ogłoszeń o Nieruchomościach, informacji o Partnerach oraz Agentach,
 2. bezpośredniego kontaktu z wybranym Deweloperem,
 3. bezpośredniego kontaktu z wybranym Agentem,
 4. wyszukiwania przez Wydawcę dla Użytkownika Ogłoszeń dotyczących Nieruchomości podobnych do tej będącej przedmiotem zapytania lub zapytań skierowanych do Dewelopera lub Agenta i przekazywania przez Wydawcę Użytkownikowi informacji e-mail oraz SMS o takich Ogłoszeniach.

§ 23

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z wyszukiwarki ogłoszeń o Nieruchomościach, informacji o Partnerach oraz Agentach.
 2. Wydawca zwraca uwagę, że Ogłoszenia, informacje o Partnerach oraz Agentach pochodzą od Partnerów. Wyjątkiem są opinie o Partnerach oraz Agentach, których autorami są Użytkownicy.
 3. W wynikach wyszukiwania poszczególne Ogłoszenia, informacje o Partnerach oraz Agentach są zamieszczane losowo i są mieszane co 3 godziny. Przyczyną wprowadzenia takiego kryterium ustalania kolejności w wynikach wyszukiwania jest dotychczasowe doświadczenie Wydawcy, które pokazuje, że taki sposób optymalizuje realizację celu biznesowego Partnerów polegającego na dostarczaniu im Użytkowników zainteresowanych zamieszczonymi prezentacjami. Taki sposób prezentacji w wynikach wyszukiwania nie faworyzuje dodatkowo żadnego z Partnerów.

§ 24

 1. Użytkownik ma możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z Agentem lub Deweloperem w przedmiocie Ogłoszenia. W tym celu powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny przy Ogłoszeniu, a następnie kliknąć przycisk powodujący wysłanie zapytania bezpośrednio do Dewelopera lub Agenta. Podmiot odpowiedzialny za Ogłoszenie może skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
 2. W powyższym formularzu zabronione jest dodawanie treści bezprawnych, a zwłaszcza danych osobowych innej niż Użytkownik osoby, jeżeli nie został on przez nią do tego upoważniony.
 3. Z chwilą wysłania przez Użytkownika powyższego zapytania do Agenta lub Dewelopera, Użytkownik zleca Wydawcy usługę wyszukiwania Ogłoszeń dotyczących Nieruchomości podobnych do tej będącej przedmiotem powyższego zapytania i przekazywania Użytkownikowi informacji e-mail oraz SMS o takich Ogłoszeniach. Wyszukiwanie podobnych Nieruchomości będzie następowało według parametrów opisanych w postanowieniu ustępu poniższego. Usługa ta ma na celu ułatwienie Użytkownikowi znalezienia Nieruchomości zgodnej z jego preferencjami bez konieczności samodzielnego przeglądania dużej liczby Ogłoszeń. Użytkownik będący Konsumentem lub PB jednoosobowym ma prawo odstąpić od umowy, o której mowa w postanowieniu niniejszego ustępu bez ponoszenia żadnych kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.
 4. Nieruchomości podobne są dobierane przez Wydawcę w oparciu o algorytm, który dopasowuje je do następujących parametrów Nieruchomości będącej przedmiotem zapytania Użytkownika skierowanego do Agenta lub Dewelopera: lokalizacja oraz cena. Dodatkowo algorytm bierze pod uwagę zachowanie Użytkownika w Serwisie. Informacje o znalezionych Ogłoszeniach dotyczących Nieruchomościach podobnych będą wysyłane do Użytkownika w wiadomościach e-mail oraz SMS na podany przez niego adres.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę w przedmiocie usługi wyszukiwania Ogłoszeń dotyczących Nieruchomości podobnych. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy i może być złożone poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w otrzymanej wiadomości e-mail z informacjami o Nieruchomościach podobnych lub na jeden ze sposobów wskazanych w § 25 ust. 2 Regulaminu.

VII. Czas trwania umowy

§ 25

 1. Umowa o założenie Konta Partnera oraz umowa o założenie Konta Użytkownika są zawarte na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może je w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Wydawcy podany w § 1 Regulaminu albo e-mailem na adres [email protected]. Partner może wypowiedzieć powyższe umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Wydawcy podany w § 1 Regulaminu albo e-mailem na adres [email protected].
 3. Wydawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta Partnera w każdym czasie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Wypowiedzenie umowy o założenie Konta Partnera nie ma wpływu na czas trwania licencji przewidzianych w Regulaminie oraz wykupionych już usług płatnych, jeżeli są to usługi zamówione na czas określony.
 5. Wydawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik wielokrotnie naruszył § 6, § 7 ust. 1 lub § 7 ust. 5, lub § 21 ust. 2 Regulaminu.
 6. W przypadku:
  1. innego niż wielokrotne naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu wskazanych w postanowieniu ustępu powyższego niniejszego paragrafu,
  2. niezgodnego z prawem przetwarzania przez Partnera danych osobowych objętych powierzeniem ich przetwarzania zgodnie z Regulaminem,
  3. spadku średniej oceny wystawianej Partnerowi lub jego Agentom poniżej progu określanego w Serwisie na stronie www.gethome.pl,
  4. nie uregulowania przez Partnera w terminie opłat na rzecz Wydawcy,
  Wydawca ma prawo wypowiedzieć Partnerowi umowę z okresem wypowiedzenia wynoszącym 30 dni. Wydawca ma równocześnie prawo wstrzymania świadczenia całości lub części usług na rzecz Partnera do czasu upływu powyższego okresu wypowiedzenia, a w szczególności Wydawca może wyłączyć Partnerowi wszystkie lub wybrane przez Wydawcę Ogłoszenia.
 7. O skorzystaniu z prawa wstrzymania określonego w postanowieniu ustępu powyższego niniejszego paragrafu Wydawca informuje Partnera poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Partnera do kontaktu z Wydawcą lub w innej formie np. pisemnej. W oświadczeniu tym Wydawca wskazuje przyczynę skorzystania przez niego z tego prawa. Partner ma prawo złożyć reklamację na tę decyzję Wydawcy w trybie przewidzianym w Regulaminie w części dotyczącej postępowania reklamacyjnego.
 8. Skorzystanie przez Wydawcę z prawa wstrzymania określonego w postanowieniach ustępów powyższych niniejszego paragrafu nie zwalnia Partnera z obowiązku uiszczenia wynagrodzenia za okres, gdy w wyniku skorzystania przez Wydawcę z prawa wstrzymania, usługa lub usługi nie były świadczone.
 9. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelka odpowiedzialność Wydawcy za szkody poniesione przez Partnera w związku z realizacją przez Wydawcę prawa wstrzymania, o którym mowa w postanowieniach ustępów powyższych niniejszego paragrafu, jest wyłączona. Jednocześnie Wydawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas wstrzymania świadczenia całości lub części usług, które będzie ekwiwalentem za utrzymywanie w gotowości zasobów Wydawcy do dalszego świadczenia usługi po dokonaniu przez Partnera zaległych płatności.

VII. Reklamacje i mediacja

§ 26

 1. Wszelkie reklamacje oraz skargi należy składać do Wydawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.gethome.pl/kontakt, pocztą elektroniczną na adres e-mail [email protected], pocztą bezpośrednio na adres Wydawcy podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu § 1 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Usługobiorcy niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Wydawcę.
 3. Wydawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 27

 1. Niezależnie od reklamacji i skarg, Partner jest uprawniony do skierowania sporu z Wydawcą do jednego z mediatorów:
  1. Mediator Anna Głowacka, Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, Warszawa 02-001, tel. 516 724 039, [email protected]
 2. Koszty mediacji będą ponoszone przez Partnera i Wydawcę w rozsądnych proporcjach, które zostaną ustalone przez nich na podstawie propozycji mediatora. Formułując taką propozycję mediator uwzględni wszystkie istotne elementy danej sprawy, a w szczególności zasadność twierdzeń każdej ze stron, ich zachowanie oraz porównanie stron pod względem wielkości i kondycji finansowej.
 3. Postanowienia paragrafu niniejszego oraz § 26 nie wyłączają możliwości Partnera skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

IX. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Wydawcy przez Partnera

§ 28

 1. Partner zawierając z Wydawcą umowę o założenie Konta Partnera, tworząc wizytówkę swoją lub Agentów, jak również dodając Ogłoszenie lub dodając swoje dane kontaktowe do Ogłoszenia powierza Wydawcy w celu świadczenia tych usług, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Wydawca jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Partnera wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej. Wydawca przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Partnera.
 2. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek utrwalony na zdjęciu, dane teleadresowe Nieruchomości oraz informacje o jej wykończeniu i wyposażeniu, w tym utrwalone na zdjęciach, zwane dalej „Danymi osobowymi”. Dotyczą one: Agentów, klientów Partnera, którzy chcą za jego pośrednictwem dokonać transakcji Nieruchomości oraz Użytkowników zainteresowanych daną Nieruchomością.
 3. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Wydawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.

§ 29

 1. Wydawca zobowiązany jest do:
  1. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;
  2. prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów;
  3. współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
  4. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych osobowych, w tym okoliczności takiego naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
  5. w zakresie adekwatnym do swojej roli udzielania pomocy Partnerowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO
  6. zapewnienia by:
   • dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Wydawcę;
   • osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 2. Wydawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Partnera o:
  1. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
  2. stwierdzonym przez Wydawcę naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
   • charakteru naruszenia, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
   • możliwych konsekwencji naruszenia;
   • środków zastosowanych lub proponowanych przez Wydawcę w celu zaradzenia naruszeniu, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
   przy czym w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Wydawca przekaże Partnerowi powyższą informację w terminie 48 godzin od tego momentu.
  3. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.
 3. Wydawca zobowiązany jest do wspomagania Partnera, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez:
  1. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
  2. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
  3. umożliwianie:
   • wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
   • dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;
   • przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych.
   Obowiązek ten dotyczy także wspierania Partnera, w zakresie dotyczącym przetwarzania Danych osobowych przez Wydawcę, w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której Dane osobowe dotyczą informacji na temat ich przetwarzania przez Wydawcę oraz innych obowiązków Partnera, wynikających z korzystania przez osobę, której Dane osobowe dotyczą z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw w zakresie, w jakim odnosi się to do przetwarzania Danych osobowych przez Wydawcę.

§ 30

 1. Partner wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Wydawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Wydawcy wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.
 2. Wydawca zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Partnera o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Partner uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać:
  1. imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Podprocesora;
  2. określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Wydawca będzie korzystać z usług Podprocesora.
 3. W przypadku, gdy Podprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych, odpowiedzialność z tego tytułu wobec Partnera spoczywa na Wydawcy.
 4. Partner uprawniony jest do przeprowadzania audytu Wydawcy w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Wydawcę ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Partner zobowiązany jest zawiadomić Wydawcę z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, a warunkiem jego przeprowadzenia jest podpisanie przez osoby go realizujące zobowiązań do zachowania poufności. Partner uprawniony jest do przekazania Wydawcy pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Wydawcy. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Partnera z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wydawcy.
 5. Dane osobowe są powierzone Wydawcy na czas trwania umów opisanych w Regulaminie. Po ich rozwiązaniu Wydawca usunięcie Dane osobowe. Z zastrzeżeniem możliwości pozostawienia Ogłoszenia w swojej bazie danych po dokonaniu transakcji promowanej w tym Ogłoszeniu. W takim przypadku Wydawca będzie administratorem danych osobowych znajdujących się w takim Ogłoszeniu i będzie przetwarzał je na podstawie samodzielnej przesłanki legalizującej już poza powierzeniem przetwarzania Danych osobowych.

X. Postanowienia końcowe

§ 31

 1. Wydawca ma prawo jednostronnej zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  1. wprowadzenia przez Wydawcę nowych usług lub zmiany dotychczasowych, związanych tematycznie z przedmiotem Serwisu, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do wprowadzenia tych usług do Regulaminu;
  2. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące jedynie Partnerów, którzy nie są Konsumentami lub PB jednoosobowymi, mogą być zmienione jednostronnie przez Wydawcę również w innych sytuacjach.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzone przez Wydawcę obowiązują od daty wskazanej w ich treści, przy czym nie wcześniej niż w terminie 15 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy o wprowadzeniu zmian. Informacja o wprowadzonych zmianach nastąpi poprzez przekazanie Usługobiorcy nowej wersji Regulaminu na trwałym nośniku np. w formie wiadomości e-mail.
 4. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia umowy wiążącej go z Wydawcą. Wypowiedzenie powinno nastąpić przed upływem terminu wskazanego w postanowieniu ustępu powyższego i wywiera skutek z dniem upływem tego terminu. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie i zostać wysłane odpowiednio na adres Wydawcy podany w § 1 pkt 2) Regulaminu, a w przypadku Konsumentów może zostać skierowane drogą mailową. Strony uznają, że niezłożenie przez Usługobiorcę wypowiedzenia w terminie, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z oświadczeniem o zgodzie na dokonanie zmian Regulaminu.

§ 32

Partner ma dostęp do danych Użytkowników, którzy zgłosili zainteresowanie danym Ogłoszeniem. W przypadku Deweloperów dane tr trafiają do systemu Panel Dewelopera, lub innego, który zastąpi ten system, a w przypadku pozostałych Partnerów są przekazywane przez Wydawcę do Partnera.

§ 33

Partner może wykupić dodatkowe formy promocji Ogłoszeń oferowane w Serwisie. W tym celu powinien skontaktować się z Wydawcą. Możliwe są m.in. promocje w postaci zamieszczenia banerów.

§ 34

Regulamin dla Partnerów znajduje się na stronie https://gethome.pl/regulamin/ oraz w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu § 1 Regulaminu.

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: