Regulamin użytkowników serwisu gethome.

I. Definicje

§ 1

W niniejszym Regulaminie użytkowników Serwisu GetHome.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 • Serwis - stronę główną www.gethome.pl, jej podstrony oraz wszystkie strony będące własnością Property Group. z o.o.,
 • Wydawca - właściciel Serwisu tj. Property Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-627), ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335123. kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 5213538080, REGON: 141961782, e-mail:[email protected]
 • Partner - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która zawarła z Wydawcą umowę współpracy z Partnerem,
 • Użytkownik - internauta, który zawarł z Wydawcą umowę o założenie Konta w Serwisie lub korzysta z Serwisu bez założenia Konta,
 • Konto- konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 • Konsument - osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
 • Inwestycja - zespół budynków wielorodzinnych lub domów jednorodzinnych w trakcie realizacji lub już ukończony, który jest przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez Partnera. W przypadku realizacji i oddania do użytkowania nieruchomości w etapach, każdy z tych etapów stanowi oddzielą inwestycję,
 • Nieruchomości – mieszkania, domy jednorodzinne, lokale użytkowe, apartamenty wakacyjne, działki, pokoje, których ogłoszenia zostały zamieszczone w Serwisie,
 • Wirtualny Spacer - połączenie ze sobą kilku lub kilkunastu panoramicznych widoków, pomiędzy którymi Użytkownik może się swobodnie przemieszczać, co sprawia wrażenie poruszania się po Inwestycji.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia przez Wydawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu im bezpłatnie:

 • wyszukiwania ogłoszeń o Nieruchomościach,
 • założenia Konta i uzyskiwania informacji o nieruchomościach takich lub podobnych do wskazanych lub wyszukiwanych przez Użytkownika,
 • nawiązywania kontaktu z Partnerem w sprawie Nieruchomości lub Inwestycji,
 • skorzystania z pomocy doradcy mieszkaniowego, pośrednika kredytowego,
 • korzystania z pozostałych funkcjonalności Konta.

§ 3

Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i najnowsza wersja jednej ze standardowych przeglądarek internetowych.

§ 4

Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w § 32 i następnych.

§ 5

Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w każdym z Serwisów Wydawcy. Dozwolone jest posiadanie jednego Konta na stronie rynekpierwotny.pl i drugiego Konta na stronie gethome.pl.

§ 6

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

§ 7

Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

III. Usługi niewymagające założenia Konta

§ 8

Użytkownik, bez zakładania Konta, ma możliwość skorzystania z następujących usług dostępnych w Serwisie:

 • Wyszukiwania ogłoszeń o Nieruchomościach i informacji o Partnerach,
 • Czatu z przedstawicielem Wydawcy,
 • Opinii o Inwestycjach,
 • Wirtualnych spacerów.

§ 9

 • Użytkownik ma możliwość korzystania z wyszukiwarki ogłoszeń o Nieruchomościach oraz informacji o Partnerach.
 • W celu wyszukania Nieruchomości Użytkownik powinien podać lokalizację interesującej go Nieruchomości. Użytkownik może ograniczać wyniki wyszukiwania, podając interesujące go parametry, takie jak rodzaj wyszukiwanej Nieruchomości, cena, powierzchnia, liczba pokoi, i inne dostępne w wyszukiwarce.
 • W celu wyszukania informacji o konkretnym Partnerze, Użytkownik może wejść w ogłoszenie i kliknąć logo interesującego go Partnera.
 • Wydawca zwraca uwagę, że ogłoszenia o Nieruchomościach i informacje o Partnerach pochodzą od Partnerów.

§ 10

 • Wydawca ma możliwość wprowadzenia w Serwisie dostępnej na czas określony albo nieokreślony usługi oceny Inwestycji lub Nieruchomości. Usługa ta może być również graniczona do niektórych Inwestycji.
 • W przypadku portalu rynekpierwotny.pl i włączenia usługi Użytkownik ma możliwość dodawania ocen danej Inwestycji. W tym celu pod informacją o danej Inwestycji powinien kliknąć przycisk „Oceń inwestycję”. Użytkownik ma możliwość oceny: lokalizacji inwestycji, architektury budynku, stosunku ceny do standardu przez przyznanie od 1 do 5 gwiazdek (gdzie 1 oznacza „najgorzej”, a 5 oznacza „najlepiej”). Po dokonaniu oceny Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Zapisz ocenę inwestycji”.
 • Ocenę danej Inwestycji można wystawić nie częściej niż raz dziennie. Jednego dnia można ocenić dowolną liczbę Inwestycji.
 • Użytkownik powinien dokonywać oceny Inwestycji zgodnie z informacjami uzyskanymi na podstawie własnych doświadczeń, nie dodawać ocen nieprawdziwych albo wprowadzających w błąd.
 • Oceny dodane przez Użytkowników są ich subiektywnymi ocenami. Nie są one ocenami Wydawcy ani jego pracowników.

§ 11

 • Użytkownik ma możliwość skorzystania z Wirtualnego Spaceru po wybranych Inwestycjach. Przy czym funkcja jest dostępna tylko dla niektórych Inwestycji.
 • Majątkowe prawa autorskie do Wirtualnych Spacerów przysługują wyłącznie Wydawcy. Użytkownik nie może usuwać lub w jakikolwiek sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej umieszczonych w Wirtualnych Spacerach.
 • Korzystanie z Wirtualnych Spacerów jest możliwe wyłącznie w celach prywatnych. Wykorzystywanie Wirtualnych Spacerów w celach komercyjnych lub biznesowych jest zabronione.

IV. Założenie Konta i usługa informowania Użytkownika o nieruchomościach

§ 12

 • Wydawca zastrzega, że opcja „Załóż konto” będzie w pełni dostępna dla Użytkownika z chwilą uruchomienia przez Wydawcę takiej opcji w Serwisie. Punkty o których mowa w niniejszym regulaminie odnoszące się do usługi „Załóż konto”, „Zaloguj się” a także zapisy §14, §15, §18 i §19 mają zastosowanie z chwilą uruchomienia przez Wydawcę funkcjonalności „Załóż konto”
 • Osoba, która chce zawrzeć umowę z Wydawcą w przedmiocie założenia Konta, powinna kliknąć zakładkę „Zaloguj się”, a następnie przycisk „Załóż Konto”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Wydawcy skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta i świadczenia usługi informowania Użytkownika o nieruchomościach.
 • Następnie należy wypełnić powyższy formularz, podając w nim adres e-mail i hasło, oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 • Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wydawcy, co skutkuje przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Wydawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wydawcą, a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta i świadczenie usługi informowania o nieruchomościach.
 • Założenie Konta - po uruchomieniu usługi Załóż Konto oraz wymienionych usług dodatkowych – będzie możliwe także m.in. za pomocą formularza: „znajdziemy dla Ciebie” dostępnego na stronie www.gethome.pl/znajdziemy-dla-ciebie/, poprzez zapis na raporty np. o cenach nieruchomości na rynku, które można otrzymać poprzez Serwis oraz poprzez formularz zapytania o ofertę znajdujący się m.in. przy opisach Nieruchomości. W przypadku zakładania Konta za ich pomocą, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 • Z chwilą zawarcia umowy o założenie Konta i świadczenie usługi informowania o nieruchomościach, określoną w postanowieniu § 14 ust. 3 powyżej, Wydawca rozpoczyna wykonywanie usługi polegającej na założeniu i utrzymywaniu Konta Użytkownika oraz informowaniu go o nieruchomościach takich lub podobnych do wyszukiwanych przez Użytkownika w Serwisie lub wskazanych w formularzu w Serwisie np. zapytania o ofertę, lub pomocy doradcy mieszkaniowego.
 • Wydawca zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisie w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 13

 • Wydawca uruchomi w Serwisie www.gethome.pl Usługę informowania użytkowników o nieruchomościach takich lub podobnych do wyszukiwanych przez niego w Serwisie lub wskazanych w formularzu w Serwisie, Wydawca będzie przekazywał informacje Użytkownikowi poprzez wiadomości sms lub e-mail. Punkty o których mowa w niniejszym § mają zastosowanie z chwilą uruchomienia przez Wydawcę funkcjonalności „informuj”.
 • Wydawca będzie dobierał nieruchomości w taki sposób, by były one jak najbardziej zbliżone, co do powierzchni, ceny i lokalizacji do wybranych lub wyszukiwanych przez Użytkownika Nieruchomości.
 • Użytkownik może edytować zasady otrzymywania powyższych informacji poprzez ustawienia dostępne w jego Koncie.
 • Ze świadczenia powyższej usługi Użytkownik może zrezygnować poprzez wypowiedzenie umowy o założenie Konta i świadczenie usługi informowania Użytkownika o nieruchomościach na zasadach opisanych w § 22 Regulaminu.

§ 14

 • Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta i świadczenie usługi informowania Użytkownika o nieruchomościach, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu § 14 ust. 3.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie Konta i świadczenie usługi informowania Użytkownika o nieruchomościach, Użytkownik powinien poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Wydawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie Konta i świadczenie usługi informowania Użytkownika o nieruchomościach, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

V. Usługi wymagające założenia Konta i jego funkcjonalności

§ 15

Po założeniu Konta Użytkownik może korzystać z:

 • usługi zapytania o ofertę, czyli kontaktu z Partnerem lub doradcą kredytowym,
 • pomocy doradcy mieszkaniowego,
 • pozostałych funkcjonalności Konta.

Przy czym, zamówienie usług określonych w punktach a oraz b możliwe jest równolegle z zakładaniem Konta, jeżeli w tym celu wykorzystywany jest formularz przeznaczony do zamawiania danej usługi.

§ 16

 • Użytkownik ma możliwość zgłoszenia chęci kontaktu z Partnerem w przedmiocie ogłoszenia o danej Nieruchomości lub Inwestycji. W tym celu powinien wypełnić formularz „Zapytaj o ofertę” znajdujący się przy ogłoszeniu, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”. Z chwilą kliknięcia przycisku do Partnera zostanie wysłane zgłoszenie o zainteresowaniu Użytkownika daną Nieruchomością. Partner może skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
 • Użytkownik ma dodatkowo możliwość zgłoszenia chęci uzyskania informacji na temat kredytu na zakup danej Nieruchomości. W tym celu wypełniając formularz, o którym mowa powyżej, powinien zaznaczyć w nim opcję „Szukam atrakcyjnego kredytu”. Po wysłaniu zgłoszenia z Użytkownikiem skontaktuje się doradca kredytowy.
 • Postanowienia § 18 ust. 2 oraz 3 stosuje się odpowiednio.

§ 17

 • Użytkownik ma możliwość zgłoszenia chęci uzyskania pomocy doradcy mieszkaniowego. W tym celu powinien wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.gethome.pl/znajdziemy-dla-ciebie/, podając w nim parametry interesującej go Nieruchomości oraz swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu. Na podstawie wskazanych parametrów z Użytkownikiem skontaktują się Partnerzy, którzy posiadają w sprzedaży Nieruchomości pasujące do zapytania Użytkownika.
 • Doradca mieszkaniowy może skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w celu potwierdzenia danych.
 • Wydawca poinformuje Użytkownika o przesłaniu jego zapytania do Partnerów, którzy posiadają w sprzedaży Nieruchomości pasujące do zapytania Użytkownika.
 • Wydawca zastrzega, że opcja ta będzie w dostępna dla Użytkownika z chwilą uruchomienia przez Wydawcę takiej opcji w Serwisie.

§ 18

Po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Konta:

 • „Ulubione”,
 • „Wysłane zgłoszenia”,
 • „Moje powiadomienia”.

§ 19

Użytkownik ma możliwość oznaczania Nieruchomości, którymi jest szczególnie zainteresowany, jako Ulubionych. W tym celu powinien kliknąć przycisk „Dodaj do Ulubionych, znajdujący się przy ogłoszeniu o danej Nieruchomości. Lista „Ulubionych” Użytkownika znajduje się w jego Koncie.

§ 20

Użytkownik, który zgodnie z § 16 zgłosił chęć kontaktu z Partnerem lub doradcą kredytowym w sprawie ogłoszenia o danej Nieruchomości, otrzymuje dostęp do listy wysłanych zgłoszeń, która znajduje się w Koncie w zakładce „Wysłane zgłoszenia”. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia, czy Partner się skontaktował.

VI. Czas trwania umowy

§ 21

 • Umowa o założenie Konta w Serwisie i świadczenie usługi informowania Użytkownika o nieruchomościach zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 • Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć powyższą umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Wydawcy podany w § 1 pkt 2) Regulaminu, e-mailem na adres [email protected] lub w innej formie.

VII. Reklamacje

§ 22

 • Wszelkie reklamacje należy składać do Wydawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: gethome.pl lub rynekpierwotny.pl, pocztą elektroniczną na adres e-mail [email protected], pocztą bezpośrednio na adres Wydawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu lub osobiście do protokołu w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.
 • W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Wydawcę.
 • Wydawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VIII. Dane osobowe

§ 23

 • Użytkownik w celu skorzystania z usług: założenia i utrzymywania Konta Użytkownika oraz informowania go o nieruchomościach, kontaktu z Partnerem oraz pomocy doradcy mieszkaniowego musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Wydawcą Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Wydawcy udzielenie odpowiedzi.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z powyższych usług oferowanych w Serwisie. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
 • Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z Wydawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, a przede wszystkim rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.

§ 24

 • Administratorem danych osobowych jest Wydawca.
 • Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • W celu wykonania umów o świadczenie usługi „kontakt z Partnerem lub doradcą kredytowym”, dane Użytkowników będą udostępniane w szczególności Partnerom, których dotyczy zgłoszenie Użytkownika oraz doradcom kredytowym. W stosunku do tych danych ich administratorem będą odpowiednio Partnerzy lub doradcy kredytowi.
 • Wydawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, Partnerzy, podmioty kontaktujące się z Użytkownikami w imieniu Wydawcy w celu poinformowania o stanie realizacji danej usług, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Serwisie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz smsów.

§ 25

 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wydawcy.
 • W stosunku do danych udostępnionych Partnerom lub doradcom kredytowym zgodnie z § 24 ust. 3, żądanie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, należy kierować odpowiednio do właściwego Partnera lub doradcy kredytowego.
 • Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 26

 • Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Wydawcy oraz jego usług.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu.
 • Wydawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 • Wydawca może kontaktować się telefonicznie z użytkownikiem celem potwierdzenia weryfikacji, a także potwierdzenia poprawności przekazanych danych niezbędnych do realizacji usługi świadczonej przez portal gethome.pl.

§ 27

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Wydawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Wydawcy na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wydawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 28

Wydawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 29

Użytkownik ma możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 30

 • Wydawca będzie także rejestrował adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.
 • Wydawca na podstawie adresu IP Użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował treść Serwisu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika.

IX. Pliki cookies

§ 31

 • Wydawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wydawcy lub innych podmiotów.
 • Wydawca wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z Serwisu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Wydawca podmiotów.
 • Wydawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści Serwisu do preferencji danego Użytkownika, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 32

§ 33

Wydawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

X. Postanowienia końcowe

§ 34

Regulamin znajduje się na stronie www.gethome.pl/regulamin/oraz w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.

Znajdź i zamieszkaj

GetHome to pierwszy w Polsce portal z ofertami nieruchomości na sprzedaż i wynajem, który zapewnia maksymalną przejrzystość dla użytkownika – z dokładną lokalizacją, bez duplikatów ofert i reklam! Portal prezentuje ogłoszenia sprzedaży i wynajmu mieszkań oraz domów z rynku pierwotnego oraz wtórnego dając internautom bezpośredni kontakt do osób odpowiedzialnych za konkretne oferty.