działka na sprzedaż mazowieckie, 13910 m2

Oferta sprzedaży od MAXON

Warszawa i okolice

8 067 800

580 zł/m2

Działka inwestycyjno-budowlana przy s7
Działka inwestycyjno-budowlana przy s7
Działka inwestycyjno-budowlana przy s7Działka inwestycyjno-budowlana przy s7Działka inwestycyjno-budowlana przy s7Działka inwestycyjno-budowlana przy s7

Główne cechy działki


Cena

8 067 800 zł

Powierzchnia

13 910 m2

Cena za m2

580 zł

Opis nieruchomości o powierzchni 13 910 m2


Działka inwestycyjno-budowlana przy s7

Posiadamy działkę budowlano-inwestycyjną, z wydzielona działką przemysłową.

Lokalizacja : Cząstków Polski przy trasie S7 Warszawa - Gdańsk.

Dojazd do działki drogą asfaltową od strony Czosnowa lub od strony Palmir.

Szerokość działki 51,64 m x 283,13 m.

Działka budowlana objętą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o symbolach:

UP2 - obiekty produkcyjne, składy i magazyny0,88 ha ( 51,64 x 178,32 ) MN 2/12 - tereny zabudowy0,5141 ha ( 51,64 x 104,81)

Dla terenów oznaczonych symbolem MN 2.12: l) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;2) przeznaczenie uzupełniające — zabudowa usługowa;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) zabudowę w formie budynków wolno stojących oraz w formie budynków bliźniaczych,

b) zakaz zabudowy w formie budynków szeregowych i grupowych,

c) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 3-cia jako poddasze użytkowe,

d) wysokość zabudowy do 1 1,0 m,

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 200 do 450;4) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:

a) budynki 0 1 kondygnacji nadziemnej,

b) wysokość zabudowy do 6,0 m,

c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 200 do 450;

5) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,dla budynków w zabudowie bliźniaczej dopuszczenie sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,dla budynków gospodarczych i garażowych o długości większej niż 6,5 m i wysokości większej niż 3 m zwróconych ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy działki budowlanej, na której są zlokalizowane, dopuszczenie ich sytuowania bezpośrednio przy tej granicy jeżeli stykają się z podobnym budynkiem na działce sąsiedniej, lub w odległości 1,5 m od tej granicy,

maksymalną intensywność zabudowy na 0,5,minimalną intensywność zabudowy na 0,01,minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 70%,

wielkość powierzchni zabudowy maksymalnie na 0,25,minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na:

- 800 m2 dla jednego segmentu budynku bliźniaczego lub budynku wolno stojącego

- w przypadku podłączenia go do kanalizacji sanitarnej,

- 1200 rn2 dla zabudowy wolno stojącej w przypadku braku podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej.

Dla terenów oznaczonych symbolem U/P2 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) dopuszczenie budowy stacji transformatorowych o napięciu znamionowym wyższym niż I kV;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:wysokość zabudowy do 12,5 m,dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 450;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,maksymalną intensywność zabudowy na 1,0,minimalną intensywność zabudowy na 0,01,minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 30%,wielkość powierzchni zabudowy maksymalnie na 0,5,minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na 3000 m2

5) obsługę komunikacyjną z dróg publicznych klasy D a po przebudowie drogi krajowej nr 7 również z dróg o znaczeniu lokalnym: zbiorczej, lokalnej i dojazdowej, zlokalizowanych w terenach komunikacji oznaczonych symbolem KD.

Działka znajduje się w sąsiedztwie działek zabudowanych przez hale produkcyjne, gospodarcze oraz inwestycyjne obiekty.

English description:

We have a building-investment plot, with a separate industrial plot.

Location : Cząstków Polski by the S7 Warsaw - Gdansk route.

Access to the plot by an asphalt road from Czosnow or from Palmiry.

Plot width 51.64 m x 283.13 m.

Building plot included in the Local Land Use Plan with symbols:

UP2 - production facilities, warehouses and storage facilities0.88 ha ( 51.64 x 178.32 ) MN 2/12 - development areas 0.5141 ha ( 51.64 x 104.81 ) [SUBDIVISION]

For areas marked with symbol MN2.12: l) basic purpose - areas of single-family housing;2) supplementary purpose - service development;

3) the following parameters and indicators of development:

a) development in the form of detached buildings and semi-detached buildings,

b) prohibition of development in the form of terraced and group buildings,

c) buildings up to 3 overground floors, the 3rd of which as an usable attic,

d) the height of buildings up to 1 1.0 m,

e) gable or multi-slope roofs with a slope from 200 to 450;4) the following parameters and indicators of the formation of outbuildings and garage buildings:

a) buildings 0 1 overground storey,

b) the height of buildings up to 6,0 m,

c) gable or multi-slope roofs from 200 to 450;

5) the following parameters and indicators of land development:impassable building line in accordance with the drawing of the plan,for semi-detached buildings allow them to be located directly at the border with the adjacent building plot,for outbuildings and garage buildings with a length greater than 6.5 m and a height greater than 3 m facing the wall without windows and doors towards the border of the building plot on which they are located, allowing them to be located directly at this border if they are in contact with a similar building on a neighboring plot, or at a distance of 1.5 m from this border,

maximum building intensity at 0.5,minimum building intensity at 0.01,minimum percentage of biologically active area at 70%,

maximum building area at 0.25,minimum area of a newly separated building plot at:

- 800 m2 for one segment of semi-detached or detached building

- in case it is connected to the sanitary sewer system,

- 1200 rn2 for detached development in case the building is not connected to the sanitary sewer system.

[SUBDIVISION]

For areas marked with the symbol U/P2, it is established:

1) designation - areas of service development and production facilities, warehouses and storages;

2) permitting the construction of transformer stations with a rated voltage higher than I kV;

3) the following parameters and indicators of development:the height of buildings up to 12.5 m,flat roofs and two or multi-slope roofs with a slope of up to 450;

4) the following parameters and indicators of land development:impassable building line in accordance with the drawing of the plan,maximum building intensity of 1,0,minimum building intensity of 0,01,minimum percentage of biologically active area of 30%,size of the development area of a maximum of 0,5,minimum area of a newly separated building plot of 3000 m2

5) communication services from public roads of class D and after reconstruction of the national road No. 7 also from roads of local importance: collective, local and access roads, located in areas of communication marked with the symbol KD.

The plot is located in the vicinity of plots of land developed by production halls, outbuildings and investment facilities.

Podstawowe

Powierzchnia : 13 910,00 m2

Cena : 8 067 800 PLN

VAT : zwolnione

Podstawowe

Ogrodzenie : Brak

Szerokość działki : 52,00

Długość działki : 300,00

Działka narożna : Nie

Przeznaczenie : przemysłowo - usługowa

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe : Tak

Możliwość podziału : Tak

Miejscowy plan zagosp. : Tak

Studium : Tak

Warunki zabudowy : Tak

Warunki handlowe

Cena m2 : 580,00 PLN

Media

Gaz : Nie

Co miejskie : Nie

Nasze usługi świadczymy w oparciu o umowę pośrednictwa, która gwarantuje Państwu bezpieczeństwo transakcji oraz pełną opiekę naszego doradcy przez cały okres trwania współpracy. Za wykonaną usługę pobieramy wynagrodzenie zgodnie z warunkami uzgodnionymi w zawartej umowie (za wyjątkiem umów zawartych w programie 0%).

Prezentowane oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu na okoliczności, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, MAXON Nieruchomości Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność

Działka


Działka

Informacje o ofercie

Numer oferty: 6616/GS/MAX

agencja:

MAXON

Lokalizacja działki w Warszawie i okolicach


Podobne oferty


brak obrazkabrak obrazka1900m2 wilanów królewski
i
Działka
1900 m2

7 500 000

3 947 zł/m2

Warszawa, Wilanów

Sprzedam działkę Warszawa, Wilanów, Błonia Wilanowskie o powierzchni 1900 mkw. Cena działki - 7 500 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Avenue Estate.
brak obrazkabrak obrazkaSadyba, działka pod budynek biurowo-magazynowy
i
Działka
1700 m2

6 900 000

4 058 zł/m2

Warszawa, Mokotów

Sprzedam działkę Warszawa, Mokotów, Sadyba o powierzchni 1700 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 6 900 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Brzozowski Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka pod działalność gospodarczą
i
Działka
7000 m2

8 400 000

1 200 zł/m2

Warszawa, Włochy

Sprzedam działkę Warszawa, Włochy, Salomea o powierzchni 7000 mkw. Cena działki - 8 400 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Lompert Premium Real Estate.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
4212 m2

8 000 000

1 899 zł/m2

Warszawa, Wawer

Sprzedam działkę Warszawa, Wawer, Nadwiśle o powierzchni 4212 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 8 000 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Adres Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
43365 m2

7 600 000

175 zł/m2

Stryków

Sprzedam działkę Stryków o powierzchni 43365 mkw. Działka inwestycyjna, kształt: prostokąt. Cena działki - 7 600 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Dorota Machniewicz Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaPiękna posiadłość 7,44 ha gm. czosnów
i
Działka
74400 m2

8 800 000

118 zł/m2

Warszawa i okolice

Sprzedam działkę piotrkowski o powierzchni 74400 mkw. Cena działki - 8 800 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Warszawski Pośrednik Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
32800 m2

8 200 000

250 zł/m2

Warszawa, Śródmieście

Sprzedam działkę Warszawa, Śródmieście, Śródmieście Południowe o powierzchni 32800 mkw. Działka kształt: prostokąt. Cena działki - 8 200 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Sołtan Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka 2ha ożarów mazowiecki
i
Działka
21700 m2

7 700 000

354 zł/m2

warszawski zachodni

Sprzedam działkę warszawski zachodni o powierzchni 21700 mkw. Działka rolna, kształt: prostokąt. Cena działki - 7 700 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją EstateStreet.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
28000 m2

8 400 000

300 zł/m2

Warszawa i okolice

Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 28000 mkw. Działka inwestycyjna, kształt: prostokąt. Cena działki - 8 400 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
22237 m2

8 894 800

400 zł/m2

pruszkowski, Wolica

Sprzedam działkę pruszkowski, Wolica o powierzchni 22237 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 8 894 800 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
11147 m2

7 245 550

650 zł/m2

warszawski zachodni, Duchnice

Sprzedam działkę warszawski zachodni, Duchnice o powierzchni 11147 mkw. Działka inwestycyjna, kształt: prostokąt. Cena działki - 7 245 550 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazkaNa sprzedaż działka budowlana ochota-szczęśliwice
i
Działka
1350 m2

7 400 000

5 481 zł/m2

Warszawa, Ochota

Sprzedam działkę Warszawa, Ochota, Szczęśliwice o powierzchni 1350 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 7 400 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Propertica Real Estate.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
4950 m2

9 175 518

1 853 zł/m2

Warszawa, Wilanów

Sprzedam działkę Warszawa, Wilanów o powierzchni 4950 mkw. Działka inwestycyjna. Cena działki - 9 175 518 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Brzozowski Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
18000 m2

8 100 000

450 zł/m2

Ożarów Mazowiecki

Sprzedam działkę Ożarów Mazowiecki o powierzchni 18000 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 8 100 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
5756 m2

8 856 000

1 538 zł/m2

Warszawa, Ursynów

Sprzedam działkę Warszawa, Ursynów o powierzchni 5756 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 8 856 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Korona Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
5250 m2

7 350 000

1 400 zł/m2

warszawski zachodni, Macierzysz

Sprzedam działkę warszawski zachodni, Wieruchów o powierzchni 5250 mkw. Działka inwestycyjna, kształt: prostokąt. Cena działki - 7 350 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Sołtan Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaBiałołęka, 9700 m2, pod segmenty, 5000 pum
i
Działka
9700 m2

6 900 000

711 zł/m2

Warszawa, Białołęka

Sprzedam działkę Warszawa, Białołęka o powierzchni 9700 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 6 900 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Brzozowski Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDomaniew, brwinów, 49 000 m2, usługi, produkcja
i
Działka
49000 m2

6 956 000

141 zł/m2

Brwinów

Sprzedam działkę Brwinów o powierzchni 49000 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 6 956 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Brzozowski Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaSaska kępa działka 4109 m2, wał miedzeszyński, pnb
i
Działka
4109 m2

8 200 000

1 995 zł/m2

Warszawa, Wawer

Sprzedam działkę Warszawa, Praga-Południe o powierzchni 4109 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 8 200 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Brzozowski Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka na inwestycje we włochach.
i
Działka
6350 m2

6 985 000

1 100 zł/m2

Warszawa, Włochy, Opacz Wielka

Sprzedam działkę Warszawa, Włochy, Opacz Wielka o powierzchni 6350 mkw. Działka inwestycyjna. Cena działki - 6 985 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
27800 m2

6 950 000

250 zł/m2

Warszawa i okolice

Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 27800 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 6 950 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazkaDziałka przemysłowa i pod dom wiązowna
i
Działka
9120 m2

7 296 000

800 zł/m2

otwocki, Wiązowna

Sprzedam działkę otwocki, Wiązowna o powierzchni 9120 mkw. Cena działki - 7 296 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją AdReM Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazka---działka idealna pod usługi 6700m2 ul. drewny---
i
Działka
6700 m2

8 040 000

1 200 zł/m2

Warszawa, Wilanów

Sprzedam działkę Warszawa, Wilanów, Powsinek o powierzchni 6700 mkw. Cena działki - 8 040 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją AdReM Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazka---działka usługowo-mieszkaniowa---
i
Działka
7400 m2

7 800 000

1 054 zł/m2

Warszawa, Wilanów

Sprzedam działkę Warszawa, Wilanów, Powsinek o powierzchni 7400 mkw. Cena działki - 7 800 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją AdReM Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
20000 m2

8 500 000

425 zł/m2

pruszkowski, Żółwin

Sprzedam działkę pruszkowski, Żółwin o powierzchni 20000 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 8 500 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: