działka inna na sprzedaż Macierzysz, 7700 m2 Prostokąt

Oferta sprzedaży od RE CAPITAL Nieruchomości

warszawski zachodni, Macierzysz

1 925 000

250 /m2

Działka usługowa macierzysz bronisze ożarów maz.
Działka usługowa macierzysz bronisze ożarów maz.
Działka usługowa macierzysz bronisze ożarów maz.Działka usługowa macierzysz bronisze ożarów maz.Działka usługowa macierzysz bronisze ożarów maz.Działka usługowa macierzysz bronisze ożarów maz.

Główne cechy działki


Cena

1 925 000 zł

Powierzchnia

7 700 m2

Cena za m2

250 zł

Opis nieruchomości o powierzchni 7 700 m2


Działka usługowa macierzysz bronisze ożarów maz.

 Działka usługowa 1U/MN

(3min do Trasy S8, 2km od granicy z Warszawą).

 Powierzchnia działki 7700 m². wymiary 33mx230m.

 Blisko terenów giełdy handlowej BRONISZE

 Cena do negocjacji.

Prezentowana nieruchomość położona jest w miejscowości Macierzysz, gmina Ożarów Mazowiecki.

Powierzchnia działki to 7700m², działka o przeznaczeniu usługowym, wokół tereny rolne i usługowe.

Teren idealny pod inwestycje, możliwość zakupu dodatkowo gruntu rolnego, położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Jest to teren który nieustannie zyskuje na wartości.

-----PARAMETRY------

powierzchni: 7700 m²,

wymiary: 33m x 230m,

kształt: prostokąt,

wjazd na działkę od strony południowej,

-⁠-⁠-⁠-⁠-⁠-⁠-⁠-⁠MEDIA-⁠-⁠-⁠-⁠-⁠-⁠-⁠-⁠

-⁠ sieć elektroenergetyczna w odległości 330m.

------------------PLAN ZAGOSPODAROWANIA - WARUNKI ZABUDOWY----------------

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki, nieruchomość znajduje się w terenie zabudowy usługowej.

17. 1. Wyznacza się tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 1U/MN – 4U/MN.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi;

2) przeznaczenie towarzyszące: urządzenia budowlane, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona oraz obiekty małej architektury;

3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, drogi wewnętrzne.

3. Obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego odpowiednio zgodnie z § 6;

2) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego odpowiednio zgodnie z § 7;

3) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku wyznaczone na rysunku planu tereny U/MN, o których mowa w ust. 1, w obrębie których znajdują się domy opieki należy traktować jako „tereny domów opieki społecznej”;

4) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku wyznaczone na rysunku planu tereny U/MN, o których mowa w ust. 1, w obrębie których znajdują się: żłobki, przedszkola, szkoły, domy kultury, kluby osiedlowe lub placówki opiekuńczo – wychowawcze należy traktować jako „tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”.

4. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

1) na działce budowlanej ustala się realizację usług w formie budynków wolno stojących oraz dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej w formie budynków wolno stojących lub lokali mieszkalnych wbudowanych w budynkach usługowych;

2) w zakresie realizacji usług:

a) usługi handlu detalicznego do 400 m² powierzchni sprzedaży,

b) dopuszcza się usługi obsługi technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych,

c) ustala się zakaz lokalizacji usług handlu z zakresu stacji paliw;

3) dopuszcza się lokalizowanie budynków gospodarczych i garaży jako wolno stojących, wbudowanych lub dobudowanych;

4) dopuszcza się posadowienie budynków do jednej kondygnacji podziemnej;

5) ustalenia dotyczące zasad lokalizacji oraz sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości odpowiednio zgodnie z § 6 pkt 2;

6) dopuszcza się sytuowanie zabudowy ze ścianą bez otworów przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej;

7) dopuszcza się sytuowanie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą, ale nie bliżej niż 1 m od linii rozgraniczającej, parterowych budynków portierni;

8) obowiązują następujące wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu działki budowlanej:

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30%,

b) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

c) maksymalna intensywność zabudowy – 2,0,

d) maksymalna wysokość zabudowy – 12,5 m, w tym:

- dla zabudowy usługowej – 12,5 m,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 12,5 m,

- dla budynków gospodarczych lub garaży – 10,5 m,

e) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi;

9) w zakresie kolorystyki elewacji i dachów – obowiązują odpowiednio ustalenia § 6 pkt 3;

10) w zakresie geometrii dachów ustala się dachy o kącie nachylenia połaci do 42°, z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych;

11) ogrodzenia – ustalenia odpowiednio zgodnie z § 6 pkt 4;

12) obiekty małej architektury – ustalenia odpowiednio zgodnie z § 6 pkt 5;

13) tablice i urządzenia reklamowe – ustalenia odpowiednio zgodnie z § 6 pkt 6;

14) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej – 3000 m²;

15) ustala się zasady realizacji oraz minimalną liczbę miejsc do parkowania odpowiednio zgodnie z § 11 pkt 10.

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, ustala się:

1) minimalną powierzchnią działki: 3000 m²;

2) minimalną szerokość frontu działki: 20 m;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego w zakresie 60° – 120°;

4) zasady ustalone pkt 1, 2 i 3 nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną lub pod drogi wewnętrzne.

6. Obowiązują następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) na terenie 1U/MN w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia 220kV obowiązują odpowiednio ustalenia § 9 pkt 2;

2) w terenach 1U/MN – 4U/MN w oznaczonym na rysunku planu obszarze ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie – obowiązują odpowiednio ustalenia § 9 pkt 6.

7. W zakresie obsługi terenów w infrastrukturę techniczną obowiązują odpowiednio ustalenia § 10.

8. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenów obowiązują odpowiednio ustalenia § 11.

9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów odpowiednio zgodnie z § 12.

10. Określa się stawki procentowe stanowiące podstawę do ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na poziomie 10%.

Nie czekaj z kontaktem w sprawie tej nieruchomości – zadzwoń do mnie lub wyślij mi wiadomość poprzez formularz kontaktowy, udzielę Ci odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące tej nieruchomości i będziemy mogli umówić się na prezentację.

Przekonaj się, że warto i Zadzwoń

Anna Bieńka

RE Capital Nieruchomości

.

RE Capital Nieruchomości

Więcej ofert niepublikowanych w serwisie znajdziesz na naszej stronie firmowej recapital

Zapraszamy

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM

Działka


Działka

Kształt: Prostokąt

Ukształtowanie terenu: Płaskie

Informacje o ofercie

Numer oferty: 1286/3445/OGS

Lokalizacja działki w Macierzyszu


Podobne oferty


brak obrazkabrak obrazkaDziałka pod budowę hali, magazynu, siedziby firmy, g
i

Działka na sprzedaż
Góra Kalwaria
9234 m2

1 660 000
179 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę Góra Kalwaria o powierzchni 9234 mkw. Cena działki - 1 660 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Dalar Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka przy alei krakowskiej -usługi, przemysł, s
i

Działka na sprzedaż
województwo mazowieckie
7443 m2

2 000 000
268 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 7443 mkw. Cena działki - 2 000 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Dalar Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaTeren inwestycyjny pod zabudowę jednorodzinną i bli
i

Działka na sprzedaż
Góra Kalwaria
8840 m2

1 768 000
200 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę Góra Kalwaria o powierzchni 8840 mkw. Cena działki - 1 768 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Dalar Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaSuper temat pod bliźniaki i segmenty/ media!
i

Działka na sprzedaż
województwo mazowieckie
7066 m2

1 999 000
282 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 7066 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 1 999 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją MDP PARTNERS.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka budowlano-rolna stare babice
i

Działka na sprzedaż
Klaudyn
7200 m2

1 790 000
248 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę warszawski zachodni, Klaudyn o powierzchni 7200 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 1 790 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją EstateStreet.
brak obrazkabrak obrazkaKompleks działek inwestycyjnych wola gołkowska
i

Działka na sprzedaż
województwo mazowieckie
6533 m2

1 698 580
260 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 6533 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 1 698 580 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE/MAX Polska.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka inwestycyjna turów 7333m2
i

Działka na sprzedaż
powiat wołomiński
7333 m2

2 199 900
300 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę wołomiński o powierzchni 7333 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 2 199 900 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją EstateStreet.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka  ursynów pyry 8700m2
i

Działka na sprzedaż
Warszawa Jeziorki Północne
8700 m2

2 175 000
250 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę Warszawa, Ursynów, Jeziorki Północne o powierzchni 8700 mkw. Cena działki - 2 175 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją AdReM Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazka
i

Działka na sprzedaż
Walendów
9000 m2

2 100 000
233 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę pruszkowski, Walendów o powierzchni 9000 mkw. Działka budowlana, kształt: trapez. Cena działki - 2 100 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazkaDziałka budowlana 7445 m.kw, szamoty, nadarzyn
i

Działka na sprzedaż
Nadarzyn
7445 m2

1 786 800
240 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę pruszkowski, Nadarzyn o powierzchni 7445 mkw. Cena działki - 1 786 800 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją MAXON.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka budowlana do trasy s8 ok 1km
i

Działka na sprzedaż
powiat wołomiński
8800 m2

1 760 000
200 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę wołomiński o powierzchni 8800 mkw. Cena działki - 1 760 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Nieruchomości M Gwiazda.
brak obrazkabrak obrazkaMożliwość budowy 3 bliźniaków.
i

Działka na sprzedaż
Milanówek
6307 m2

2 081 310
330 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę Milanówek o powierzchni 6307 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 2 081 310 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i

Działka na sprzedaż
Marynin
6800 m2

2 040 000
300 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę mazowieckie, grodziski, Marynin o powierzchni 6800 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 2 040 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazkaDziałka budowlana w runowie
i

Działka na sprzedaż
województwo mazowieckie
7300 m2

1 752 000
240 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 7300 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 1 752 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i

Działka na sprzedaż
Góra Kalwaria
8546 m2

1 700 000
198 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę Góra Kalwaria o powierzchni 8546 mkw. Cena działki - 1 700 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Omni Home sp. z.o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i

Działka na sprzedaż
województwo mazowieckie
8150 m2

1 874 500
230 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 8150 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 1 874 500 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazka
i

Działka na sprzedaż
Warszawa Ursynów
7596 m2

2 200 000
289 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę Warszawa, Ursynów o powierzchni 7596 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 2 200 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazkaPiękna działka położona w wołominie
i

Działka na sprzedaż
Wołomin
6381 m2

1 850 000
289 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę Wołomin o powierzchni 6381 mkw. Cena działki - 1 850 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją MAXON.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka, siedlce, inwestycja, wierzbowa
i

Działka na sprzedaż
Siedlce
7412 m2

1 853 000
250 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę Siedlce o powierzchni 7412 mkw. Działka budowlana, kształt: trapez. Cena działki - 1 853 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją NOVO Home.
brak obrazkabrak obrazka
i

Działka na sprzedaż
Wołomin
6830 m2

1 750 000
256 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę Wołomin o powierzchni 6830 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 1 750 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Bracia Strzelczyk Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka inwestycyjna z budynkiem biurowo-socjalnym
i

Działka na sprzedaż
powiat grójecki
7778 m2

1 968 000
253 /m2
Oferta biura nieruchomości
Sprzedam działkę grójecki o powierzchni 7778 mkw. Działka inwestycyjna, kształt: trapez. Cena działki - 1 968 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Gtw Group Sp. z o.o..
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: