działka inna na sprzedaż Starowa Góra, 6264 m2

Oferta sprzedaży od Stryjewscy Nieruchomości Sp. z o. o.

łódzki wschodni, Starowa Góra

1 480 000

236 /m2

Działka inwestycyjna pod małe osiedle domków
Działka inwestycyjna pod małe osiedle domków

Główne cechy działki


Cena

1 480 000 zł

Powierzchnia

6 264 m2

Cena za m2

236 zł

Dostępne od

2022-06-15

Opis nieruchomości o powierzchni 6 264 m2


Działka inwestycyjna pod małe osiedle domków

Na sprzedaż działki o łącznej powierzchni 6264 mkw z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.

Działki mają dostęp do linii wodociągowej, energetycznej oraz gazowej od ulicy Warzywnej.

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu oznaczony jako 14MN 

Plan ustala, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoci
objętych planem oraz obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i wtórnych podziałów nieruchomości określone w uchwale oraz w sposób graficzny na rysunku planu.
Dla terenów przeznaczonych pod zabudow mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 26 MN plan ustala:
1) możliwość dokonywania podziałów wtórnych istniejących działek określono w sposób graficzny na
rysunku planu w granicach każdego z wyznaczonych terenów z uwzględnieniem drogi dojazdowej dla obsługi nowych działek;
2) obsługa komunikacyjna nowych działek może się odbywać tylko z wyznaczonych w planie dróg publicznych lub wewnętrznych, dla istniejących działek zabudowanych (głównie wzdłuż ul. Centralnej)
plan utrzymuje dotychczasowy sposób obsługi komunikacyjnej poprzez służebność gruntową dojazdu lub wytyczone drogi dojazdowe wewnętrzne o min. szerokoci 5,0 m;
3) decyzja o podziale wtórnym, wymaga uzyskania opinii gestora sieci elektroenergetycznej
działającego na przedmiotowym obszarze;

3. Na terenach oznaczonych symbolami 4MN, 14MN, 18MN i 19MN plan wyznacza granice terenów przeznaczonych do scalenia.
Podział i scalenia tych działek może być przeprowadzone zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomociami lub połączenia działek na zasadzie dobrowolnej
zgody włacicieli. Zasady wydzielenia działek i dróg dojazdowych pokazano graficznie na rysunku planu.

Przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów:
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 26MN plan
ustala:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące (bytowe) nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, stacje transformatorowe, sieć infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, ciągi piesze;
3) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej, gospodarczej, usługowej polegające na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i odbudowie z uwzgldnieniem zasad i warunków kształtowania zabudowy okrelonych w pkt 6. Dla zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych plan dopuszcza stosowanie: innego kąta spadku połaci dachowych, w tym stosowanie dachów płaskich, jeżeli takie wystpują w rozbudowywanym budynku, stosowanie
dachów wielospadowych itp.
4) nieprzekraczalne linie zabudowy - przestrzeganie zasad wynikających z ustalenia tej linii uważa się za spełnione jeżeli wszystkie obiekty kubaturowe lokalizowane na działce nie będą przekraczały tej linii, wyjątek stanowią stacje transformatorowe.
Plan dopuszcza, dla budynków istniejących, które są położone midzy linią nieprzekraczalną i linią rozgraniczającą drogi, możliwość remontu i nadbudowy oraz wymiany dachu, rozbudow takiego budynku należy wykonać z zachowaniem wyznaczonej na rysunku planu
nieprzekraczalnej linii zabudowy;
5) obowiązujące linie zabudowy dla budynków mieszkalnych - przestrzeganie zasad wynikających
z ustalenia tej linii uważa się za spełnione jeżeli budynki mieszkalne na działce budowlanej będą lokalizowane w tej linii, tzn. że w wyznaczonej linii znajdzie się płaszczyzna lica budynku, ustalenia planu dotyczące obowiązującej linii zabudowy uznaje się za spełnione jeżeli co najmniej 70 % powierzchni frontowej elewacji budynku znajduje si przy linii zabudowy i leży
w płaszczyźnie pionowej wyznaczonej przez tę linię. Dla pozostałych budynków lokalizowanych na działce linia ta spełnia rolę nieprzekraczalnej linii zabudowy.
6) nastpujące zasady i warunki kształtowania zabudowy:
a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie linii zabudowy,
okrelonych na rysunku planu,
b) budynki mieszkalne należy lokalizować jako wolnostojące, w zabudowie
bliźniaczej lub w granicy działki, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
c) wysokość zabudowy mieszkaniowej - dwie kondygnacje, rzędna parteru nie
wyżej niż 50 cm ponad terenem, drugą kondygnację stanowić winno poddasze
użytkowe , całkowita wysokość budynku do kalenicy maksimum 9,0 m, plan
dopuszcza lokalizacj budynków jednokondygnacyjnych,
d) frontu budynku mieszkalnego z kalenicą wzdłuż pasa drogowego z obowiązkiem odchylenia wynikającego z prostopadłoci kalenicy do granic
bocznych działki na której bdzie posadowiony budynek,
e) wysokość budynków usługowych, garaży i budynków gospodarczych 1
kondygnacja użytkowa, o maksymalnej wysokoci budynku do kalenicy - 6,0 m,
f) lokalizacj pomieszczeń przeznaczonych pod działalność usługową jako
wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub dobudowane do budynku mieszkalnego tworzące jednorodną całość architektoniczną pod względem formy i detalu architektonicznego. Plan dopuszcza lokalizację budynków usługowych jako wolnostojące.
Plan dopuszcza rozbudowę i przebudowę istniejących budynków
w granicy działki,
g) lokalizacj pomieszczeń gospodarczych i garaży jako wbudowane w bryłę
budynku mieszkalnego lub dobudowane do budynku mieszkalnego, tworzące
jednorodną całość architektoniczną pod wzgldem formy i detalu
architektonicznego.
Plan dopuszcza lokalizację budynków gospodarczych i garaży jako wolnostojące lub lokalizowane przy granicy działki pod warunkiem, że będą one sytuowane w głębi działki.
Plan dopuszcza rozbudowę i przebudowę istniejących budynków w granicy działki,
h) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,3,
i)
dachy budynków należy projektować jako dwu lub czterospadowe o równym
kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci w zakresie 25o- 45o
j) plan ustala dla nowej zabudowy generalną zasadę lokalizowania pomieszczeń gospodarczych, usługowych i garaży w bryle budynku mieszkalnego.
Plan dopuszcza odstępstwo od tej zasady określone w pkt. f) i g) pod warunkiem, że budynki usługowe, gospodarcze lub garaże zostaną wykonane z tego samego materiału co budynek mieszkalny z dachami o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci 25o - 45o
(odpowiadające kątowi nachylenia połaci dachowych budynku mieszkalnego);
k) pokrycie dachowe budynków powinno być wykonane z materiałów
jednorodnych kolorystycznie dla wszystkich budynków zlokalizowanych na
poszczególnych działkach budowlanych, kolorystyka pokrycia dachowego
neutralna, wpisująca się w krajobraz; preferowana kolorystyka to brąz,
nieagresywne odcienie czerwieni oraz kolor tradycyjnej dachówki ceramicznej ;
l) kolorystyka elewacji budynków wykonana w odcieniu szarości, beżu, jasnej
żółci i zieleń, białym, zakaz stosowania barw agresywnych, dopuszcza się
wykończenie elewacji z materiałów naturalnych (kamień, cegła, drewno), nie dopuszcza się natomiast stosowania okładzin winylowych (typu siding);

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Działka


Działka

Informacje o ofercie

Numer oferty: SSN552043

Lokalizacja działki w Starowej Górze


Podobne oferty


Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: