działka na sprzedaż mazowieckie, 15000 m2

Oferta sprzedaży od MAXON

Warszawa i okolice

400 000

26 zł/m2

Działka rolna w trakcie podziału
Działka rolna w trakcie podziału
Działka rolna w trakcie podziałuDziałka rolna w trakcie podziałuDziałka rolna w trakcie podziałuDziałka rolna w trakcie podziału

Główne cechy działki


Cena

400 000 zł

Powierzchnia

15 000 m2

Cena za m2

26 zł

Opis nieruchomości o powierzchni 15 000 m2


Działka rolna w trakcie podziału

Na sprzedaż grunt po wstępnym podziale geodezyjnym.

Działka o łącznej powierzchni 15 000 m2 położona we wsi Małocice gm. Czosnów, granicząca z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Grunt jest wstępnie podzielony (patrz załączona mapka) na 5 działek o powierzchni 3000 m2.

Działka z ogromnym potencjałem na przyszłość.

MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego):

Dla terenów rolnych oznaczonych symbolem R o numerach od 1 do 6 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe: tereny rolne, b) dopuszcza się realizację zabudowy zagrodowej dla gospodarstw rolnych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) budynki mieszkalne wolnostojące wyłącznie w zabudowie zagrodowej, b) dopuszcza się budynki: garażowe, gospodarcze, w tym: inwentarskie, związane z przechowywaniem i przetwórstwem rolno-spożywczym;

3) tereny rolne oznaczone symbolem R o numerach od 1 do 6 położone są w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 2;

4) dla fragmentów terenów rolnych oznaczonych symbolem R o numerach 1, 2, 5 znajdujących się w strefie od granicy głównego kompleksu Kampinoskiego Parku Narodowego, obowiązują ustalenia zawarte w §6 pkt 2 lit. c oraz w §11 pkt 1;

5) fragmenty terenów oznaczonych symbolami R-1 i R-5 położone są w granicach stref ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych będących w ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia zawarte w §8;

6) następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej - minimalnie 70% powierzchni działki budowlanej,

b) wskaźnik powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej - maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej - 0,4,

d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej - 0,05,

e) maksymalna wysokość zabudowy - 9 m,

f) dachy: - na budynkach mieszkalnych - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 20º do 45º przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek, - na pozostałych budynkach - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45º, przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej przeznaczonej na cele zabudowy zagrodowej - 3000 m2;

8) obsługę komunikacyjną działek budowlanych przeznaczonych na cele zabudowy zagrodowej i warunki parkingowe zgodnie z §12;

9) obsługę działek budowlanych przeznaczonych na cele zabudowy zagrodowej w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13.

English description:

Land for sale after preliminary geodetic division.Małocice is a village located in the buffer zone of the Kampinos Forest. The plot with a total area of 1500 m2 in the village of Małocice, gm. Czosnów bordering the Kampinos National Park. The land is pre-divided (see the attached map) into 5 plots of 3000 m2. Plots with huge potential for the future. 6, the following are determined: 1) intended use of the land: a) basic: agricultural land, b) it is allowed to implement farm buildings for farms; 2) rules for the protection and development of spatial order: a) detached residential buildings only in farm buildings, b) it is allowed buildings: garages, outbuildings, including livestock buildings, related to agri-food storage and processing;3) agricultural areas marked with the symbol R with numbers from 1 to 6 are located within the buffer zone of the Kampinos National Park and within the boundaries of the Warsaw Protected Landscape Area, the provisions of §7 sec. 2;4) for fragments of agricultural areas marked with the symbol R with numbers 1, 2, 5 located in the zone from the border of the main complex of the Kampinos National Park, the provisions contained in §6 point 2 lit. c and in §11 point 1;5) fragments of the areas marked with the symbols R-1 and R-5 are located within the conservation protection zones of archaeological monuments included in the register of monuments, the arrangements contained in §8; 6) the following principles of building development and land development: a) indicator of biologically active area within the boundaries of the building plot - minimum 70% of the area of the building plot, b) indicator of the area of development within the boundaries of the building plot - maximum 20% of the area of the building plot, c) indicator of maximum intensity buildings within the building plot - 0.4, d) minimum building intensity indicator within the building lot - 0.05, e) maximum building height - 9 m, f) roofs: - on residential buildings - gable or multi-pitched with a major inclination angle ;other roof slopes from 20º up to 45º the main roof slopes must have the same slope, - on other buildings - gable or multi-slope with the roof slope angle up to 45°, with the main roof slopes must have the same slope, g) impassable building lines in accordance with the drawing of the plan; 7) the minimum area of a newly separated construction plot intended for homestead development - 3000 m2; 8) communication service of building plots intended for homestead development and parking conditions in accordance with §12;9) service of building plots intended for homestead development in terms of infrastructure according to §13.

Podstawowe

Powierzchnia : 15 000,00 m2

Cena : 400 000 PLN

Podstawowe

Ogrodzenie : Brak

Działka narożna : Nie

Przeznaczenie : siedlisko

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe : Nie

Możliwość podziału : Tak

Miejscowy plan zagosp. : Tak

Studium : Nie

Warunki zabudowy : Nie

Warunki handlowe

Cena m2 : 26,66 PLN

Media

Gaz : Nie

Co miejskie : Nie

Nasze usługi świadczymy w oparciu o umowę pośrednictwa, która gwarantuje Państwu bezpieczeństwo transakcji oraz pełną opiekę naszego doradcy przez cały okres trwania współpracy. Za wykonaną usługę pobieramy wynagrodzenie zgodnie z warunkami uzgodnionymi w zawartej umowie (za wyjątkiem umów zawartych w programie 0%).

Prezentowane oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu na okoliczności, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, MAXON Nieruchomości Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność

Działka


Działka

Informacje o ofercie

Numer oferty: 6878/GS/MAX

agencja:

MAXON

Lokalizacja działki w Warszawie i okolicach


Podobne oferty


brak obrazkabrak obrazkaWiązowna kościelna - pod 2 domy wolnostojące
i
Działka
2721 m2

399 000

146 zł/m2

otwocki, Wiązowna

Sprzedam działkę otwocki, Wiązowna o powierzchni 2721 mkw. Działka budowlana, kształt: kwadrat. Cena działki - 399 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Portman Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka usługowo-mieszkalna, aktualnie winnica
i
Działka
1001 m2

450 000

449 zł/m2

warszawski zachodni, Kiełpin Poduchowny

Sprzedam działkę warszawski zachodni, Kiełpin Poduchowny o powierzchni 1001 mkw. Cena działki - 450 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Place4You.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
1633 m2

360 000

220 zł/m2

Grodzisk Mazowiecki

Sprzedam działkę Grodzisk Mazowiecki o powierzchni 1633 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 360 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazkaDziałka pod dom/henryków-urocze blisko s7
i
Działka
2100 m2

397 000

189 zł/m2

Warszawa i okolice

Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 2100 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 397 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE/MAX Polska.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
14200 m2

355 000

25 zł/m2

mazowieckie, grodziski, Skuły

Sprzedam działkę mazowieckie, grodziski, Skuły o powierzchni 14200 mkw. Działka rolna, kształt: prostokąt. Cena działki - 355 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazkaPromocja działka budowlana 1000m2 kaputy ożarów
i
Działka
1000 m2

430 000

430 zł/m2

warszawski zachodni, Kaputy

Sprzedam działkę warszawski zachodni, Kaputy o powierzchni 1000 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 430 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE CAPITAL Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka bud.  1000 m² umiastów ożarów mazowiecki
i
Działka
1000 m2

395 000

395 zł/m2

warszawski zachodni

Sprzedam działkę warszawski zachodni o powierzchni 1000 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 395 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE CAPITAL Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaPiękna działka budowlana przy lesie leszno
i
Działka
1762 m2

350 000

198 zł/m2

przasnyski

Sprzedam działkę warszawski zachodni o powierzchni 1762 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 350 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE CAPITAL Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka budowlana wyględy, gm. leszno 1200m
i
Działka
1200 m2

350 000

291 zł/m2

warszawski zachodni

Sprzedam działkę warszawski zachodni o powierzchni 1200 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 350 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE CAPITAL Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka budowlana zaborówek leszno 1581m²
i
Działka
1581 m2

395 000

249 zł/m2

warszawski zachodni, Zaborówek

Sprzedam działkę warszawski zachodni, Zaborówek o powierzchni 1581 mkw. Działka budowlana, kształt: kwadrat. Cena działki - 395 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE CAPITAL Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka rolna 1200 m² stare babice ul. pohulanki
i
Działka
1200 m2

450 000

375 zł/m2

warszawski zachodni, Stare Babice

Sprzedam działkę warszawski zachodni, Stare Babice o powierzchni 1200 mkw. Działka rolno-budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 450 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE CAPITAL Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaZaborówek, piękna działka z widokiem na kampinos
i
Działka
1448 m2

360 000

248 zł/m2

warszawski zachodni, Zaborówek

Sprzedam działkę warszawski zachodni, Zaborówek o powierzchni 1448 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 360 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE CAPITAL Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka budowlana 1000m umiastów, ożarów maz.
i
Działka
1005 m2

400 000

398 zł/m2

warszawski zachodni

Sprzedam działkę warszawski zachodni o powierzchni 1005 mkw. Działka budowlana, kształt: kwadrat. Cena działki - 400 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE CAPITAL Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka pod bliźniaka myszczyn /borzęcin mały
i
Działka
1267 m2

390 000

307 zł/m2

warszawski zachodni

Sprzedam działkę warszawski zachodni o powierzchni 1267 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 390 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE CAPITAL Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka pod pół bliźniaka, nowa zabudowa - ożarów
i
Działka
630 m2

410 000

650 zł/m2

Ożarów Mazowiecki

Sprzedam działkę Ożarów Mazowiecki o powierzchni 630 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 410 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE CAPITAL Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka rolna lipków
i
Działka
1956 m2

430 320

220 zł/m2

warszawski zachodni, Lipków

Sprzedam działkę warszawski zachodni, Lipków o powierzchni 1956 mkw. Działka rolna, kształt: prostokąt. Cena działki - 430 320 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE CAPITAL Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka budowlana pod warszawą, feliksów
i
Działka
2250 m2

450 000

200 zł/m2

warszawski zachodni

Sprzedam działkę warszawski zachodni o powierzchni 2250 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 450 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE CAPITAL Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka rolna - lokata lub przyszła budowa, lipków
i
Działka
2656 m2

395 000

148 zł/m2

warszawski zachodni, Lipków

Sprzedam działkę warszawski zachodni, Lipków o powierzchni 2656 mkw. Działka rolna, kształt: prostokąt. Cena działki - 395 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE CAPITAL Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka z możliwym do zrealizowania projektem domu
i
Działka
2214 m2

360 000

162 zł/m2

Warszawa i okolice

Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 2214 mkw. Cena działki - 360 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Place4You.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka 2,32ha z warunkami zabudowy gm. mszczonów
i
Działka
23200 m2

348 000

15 zł/m2

żyrardowski

Sprzedam działkę żyrardowski o powierzchni 23200 mkw. Działka rolna, kształt: trapez. Cena działki - 348 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją RE/MAX Polska.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
1300 m2

400 000

307 zł/m2

pruszkowski, Owczarnia

Sprzedam działkę pruszkowski, Owczarnia o powierzchni 1300 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 400 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją 4 Ściany Sp. z o.o..
brak obrazkabrak obrazkaWyjątkowa oferta
i
Działka
1709 m2

445 000

260 zł/m2

Warszawa i okolice

Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 1709 mkw. Cena działki - 445 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Avenue Estate.
brak obrazkabrak obrazkaPiękna działka z pozwoleniem na budowę!
i
Działka
1300 m2

399 000

306 zł/m2

Warszawa i okolice

Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 1300 mkw. Cena działki - 399 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Avenue Estate.
brak obrazkabrak obrazkaPiękna działka z pozwoleniem na budowę!
i
Działka
1300 m2

399 000

306 zł/m2

Warszawa i okolice

Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 1300 mkw. Cena działki - 399 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Avenue Estate.
brak obrazkabrak obrazkaPiękna działka z pozwoleniem na budowę!
i
Działka
1300 m2

399 000

306 zł/m2

Warszawa i okolice

Sprzedam działkę Warszawa i okolice o powierzchni 1300 mkw. Cena działki - 399 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Avenue Estate.
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: