placement placeholder
placement placeholder

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa - różnice

Redakcja
Redakcja

Data publikacji: 10.06.2019

Czym się różni spółdzielnia mieszkaniowa od wspólnoty? Jak wygląda sposób rozliczenia? Jakie są ich wady i zalety? Sprawdź na GetHome.

Właściciele mieszkań łączą się w grupy, które zarządzają remontami, czynszami i bieżącymi sprawami związanymi z eksploatacją bloków. Większymi obszarami zarządzają spółdzielnie mieszkaniowe, ale coraz częściej powstają również wspólnoty mieszkaniowe. Lepsza wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia? Czym różnią się te organizacje?

Spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota – historia od lat

Historia zrzeszeń właścicieli mieszkań sięga lat 80. ubiegłego wieku. Powstanie organizacji zrzeszającej mieszkańców było konieczne, bo osiedla bloków z wielkiej płyty rosły jak „grzyby po deszczu”, a konieczne były organy zarządzające działaniami i eksploatacją tych bloków. Ustawodawca stwierdził więc, że niezbędne będzie uchwalenie ustawy, którą powoła do istnienia instytucję spółdzielni mieszkaniowej. Ówczesny system ugruntował jej pozycję i sprawił, że spółdzielnie stały się swoistymi organami samorządu terytorialnego, który autonomicznie zarządzał całym rozwojem tysięcy osób mieszkających na danym osiedlu.

Niekiedy mieszkańcy (z różnych względów) nie są zadowoleni z działań spółdzielni i chcą sami zarządzać swoimi własnościami. Wiedząc, że są do tego zdolni (takie decyzje poprzedzone są najczęściej rozmowami i negocjacjami), wyodrębniają dany blok z zarządzania spółdzielni i – dzięki prawu nadanemu w 1995 r. – mogą założyć wspólnotę mieszkaniową. Stworzenie takiej organizacji związane jest z wieloma obowiązkami, które po spółdzielni przejmują mieszkańcy. Pomysł utworzenia takiej wspólnoty powinien być dobrze omówiony, a potencjalni członkowie muszą znać różnice między spółdzielnią a wspólnotą. Wspólnota czy spółdzielnia - co lepsze?

różnica między wspólnotą a spółdzielnią mieszkaniową

Różnice między spółdzielnią a wspólnotą mieszkaniową

Do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot należą w Polsce miliony osób. Niekiedy ich kontakt z tymi organizacjami ogranicza się do robienia przelewu za czynsz, ale nie znaczy to, że nie warto znać różnic między tymi jednostkami. Jest to wręcz konieczne i pozwala dbać o swoje prawa. Teoretycznie założenie działania wspólnot i spółdzielni jest takie samo, ale nie znaczy to, że należenie do którejś z nich oznacza takie same prawa i obowiązki.

Warto jednak podkreślić, że choć w praktyce te dwa pojęcia są zupełnie różne, to właściciele mieszkań bardzo często je mylą i używają obydwu pojęć zastępczo. To spory błąd, bo kompetencje i możliwości spółdzielni i wspólnot są różne, a zbiegają się tylko w jednym – obydwa podmioty działają na rzecz członków tej organizacji.

Przed wynajmem lub zakupem mieszkania warto więc poznać działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot. Zdarza się, że ich działanie jest tak różne, że sąsiedzi mieszkający w sąsiednich blokach mają inne warunki mieszkaniowe. Tekst będzie więc omówieniem różnic pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a wspólnotą, pomoże w poznaniu praw członków tych organizacji i rozwieje wątpliwości, kiedy korzystne jest należenie do spółdzielni, a kiedy warto pomyśleć o założeniu własnej wspólnoty mieszkaniowej.

Co to jest spółdzielnia mieszkaniowa?

Spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa to dwa zupełnie różne podmioty, choć założenie ich działania jest spójne – obydwie mają opiekować się mieszkańcami danego osiedla/bloku. Różnice są jednak podstawowe i każdy lokator mieszkań powinien je znać. Największą organizacją zrzeszającą mieszkańców osiedla jest spółdzielnia mieszkaniowa. To bardzo stary typ zarządzania, bo jej historia sięga 1982 roku.

Spółdzielnia mieszkaniowa to byt, który ma swoją osobowość prawną. Powinna być traktowana jako swego rodzaju firma. To z tego powodu spółdzielnie mają możliwości kredytowania swoich inwestycji czy zatrudniania ludzi. Jej działania reguluje ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i wspomnianym wyżej prawie spółdzielczym.

Spółdzielnia mieszkaniowa - kto reprezentuje?

Kto ma nadzór nad spółdzielnią mieszkaniową? Każdy członek spółdzielni ma spółdzielcze-własnościowe prawo do nieruchomości lub lokatorskie (i również spółdzielcze) prawo działające podobnie jak własnościowe. W Polsce działa ok. 3 600 spółdzielni mieszkaniowych i żyje w nich prawie 15 milionów osób. Spółdzielnia mieszkaniowa jest więc bardzo popularnym tworem, zrzeszającym w swoim członkostwie prawie co drugiego Polaka.

Jak działa spółdzielnia mieszkaniowa? Co robi spółdzielnia mieszkaniowa? Podstawowym dokumentem wewnętrznym jest statut spółdzielni mieszkaniowej. W takim statucie spółdzielni mieszkaniowej znajdują się dane organizacji (nazwa, adres), przedmiot i czas trwania jej działalności, wysokość i konkretne dane dotyczące opłat członkowskich oraz wszelkie prawa i obowiązki jej członków łącznie z wyborczymi.

Jak funkcjonuje spółdzielnia mieszkaniowa? Spółdzielnia mieszkaniowa to z założenia organizacja demokratyczna, a rządzić spółdzielnią może w teorii każdy posiadacz prawa spółdzielczego, który do niej należy. Właścicieli mieszkań odrzucają z reguły wysokie wpłaty członkowskie i nie korzystają z prawa do głosowania (nie będąc jednocześnie członkiem spółdzielni a tylko pod nią podlegając). Co więcej, na zebraniach spółdzielni mieszkaniowych pojawia się ułamek uprawnionych do tego osób.

Jakie obowiązki ma spółdzielnia mieszkaniowa? Za co odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa? Przedmiotem działalności spółdzielni mieszkaniowej, według statutu jest m.in:

  • budowanie lub nabywanie budynków w celu zapewnienia członkom praw lub nabycia własności,
  • udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
  • budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Co istotne, nie ma obowiązku, aby spółdzielnia mieszkaniowa realizowała wszystkie wyżej wymienione cele. Ciekawym typem spółdzielni mieszkaniowej jest młodzieżowa spółdzielnia mieszkaniowa, która spotykana jest w wielu polskich miastach (np. w Łodzi czy Toruniu). Zostaje ona zwykle założona przez grupę młodych mieszkańców danego osiedla. Warto dodać, że np. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu to organizacja z 1958 r. Oznacza to, że bardzo wyprzedziła ustawowe regulacje dotyczące tego typu zrzeszeń. MSM-y są z reguły starsze niż prawo spółdzielcze.

wspólnota mieszkaniowa wady i zalety

Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa? Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości została wymyślona przez wielu mieszkańców nie do końca zadowolonych z opieki ze strony spółdzielni mieszkaniowej. Jest najczęściej zrzeszeniem jednego bloku lub małego osiedla. Wspólnota mieszkaniowa nie ma – w przeciwieństwie do spółdzielni mieszkaniowej – osobowości prawnej. Nie jest też podmiotem gospodarczym. Członkiem wspólnoty mieszkaniowej jest każdy, kto ma prawo do danej nieruchomości.

Wspólnota mieszkaniowa - regulamin

Wspólnota mieszkaniowa - przepisy prawne zakładają, że taka organizacja nie ma też zarządu i prezesa. To mieszkańcy całkowicie zarządzają jej działaniem. W spółdzielni prawo głosu mają tylko członkowie (nawet osoby, które mieszkają na terenie spółdzielni mieszkaniowej, nie muszą być w jej strukturach, jeżeli np. nie wpłaciły opłaty członkowskiej), a wspólnota mieszkaniowa daje takie prawo wszystkim mieszkańcom. Od razu po zakupie mieszkania zostaje się członkiem wspólnoty. Wspólnoty mieszkaniowe liczą maksymalnie kilkaset osób.

Co ciekawe – prawo przewiduje, że może powstać tzw. mała wspólnota mieszkaniowa. To struktura, do której nie należy więcej niż siedem lokali. W teorii mała wspólnota mieszkaniowa może zostać stworzona np. z jednej klatki w bloku. W praktyce będzie to trudne, bo wyodrębnienie tak małej części może być niemożliwe ze względu na działania spółdzielni i niechęć pozostałych mieszkańców danego bloku. Nie każda taka organizacja jest jednak mała. Wspólnota mieszkaniowa może wiązać ze sobą mieszkańców całego osiedla i zastępować im spółdzielnię.

Wspólnota mieszkaniowa - prawa i obowiązki zarządcy

Jak z takimi rzeczami jak remonty radzi sobie wspólnota mieszkaniowa? Fundusz remontowy ustanawiają wszyscy członkowie organizacji i łącznie zasilają budżet. To oni podejmują decyzje o renowacjach klatek czy wymianie windy. Warto pamiętać, że ma to swoje wady i zalety – dobrze działająca wspólnota mieszkaniowa rozsądnie wyda zebrane środki, ale brak zgody we wspólnocie może oznaczać zastój w rozwoju danego osiedla.

W przeciwieństwie do spółdzielni, ewentualne zadłużenie wspólnoty nie wpływa na poszczególnych mieszkańców. W przypadku bankructwa spółdzielni mieszkaniowej, jej dług przechodzi na właścicieli mieszkań. Może być to problem, jeżeli lokator nieruchomości ma tylko lokatorskie prawo spółdzielcze. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej nie ma takich obaw.

Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa? To determinują przepisy, a ustawa mówi jasno - wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w momencie wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w nieruchomości na rzecz innego niż dotychczasowy właściciel podmiotu. Powstanie wspólnoty nie jest więc aktem woli właścicieli wyrażonym np. na zebraniu.  O ustanowieniu wspólnoty należy poinformować spółdzielnię, która musi zwołać specjalne zebranie w tej sprawie.

spółdzielnia mieszkaniowa czy wspólnota opłaty

Wspólnota a spółdzielnia - normy prawne

Wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia mieszkaniowa to organizacje, które reguluje kilka odrębnych dokumentów legislacyjnych. Same mają też swoje wewnętrzne przepisy. Przed przystąpieniem do tych podmiotów (lub przed założeniem wspólnoty), warto poznać wszystkie ustawy, regulaminy i przepisy dotyczące praw i obowiązków członka.

Wspólnota mieszkaniowa – przepisy

Wspólnota mieszkaniowa - przepisy prawne jasno określają jej cel i statut. Odpowiedni dokument reguluje działania, jakie może podjąć wspólnota mieszkaniowa. Ustawa o własności lokali nie odnosi się tylko do wspólnoty, ale definiuje też jej znaczenie i nadaje jej byt prawny. Ustawa opisuje, kiedy powstanie wspólnota mieszkaniowa, jakie jest jej funkcjonowanie i nadaje tej organizacji odpowiednią definicję.

Czym jest więc wspólnota mieszkaniowa? Przepisy mówią, że wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Choć była przytoczona wcześniej, to warto ją omówić. Z pozoru definicja wydaje się prosta, ale nie ma w niej mowy o tym, jaki lokal uprawnia do członkostwa we wspólnocie. Z tego względu może należeć do niej np. osoba, która prowadzi w lokalu działalność gospodarczą (sklep) lub wykupiła garaż w bloku. Należy podkreślić, że od tego prawa nie ma wyłączenia.

Jednym z ważniejszych dokumentów dla takiej organizacji jest regulamin. Wspólnota mieszkaniowa sama sporządza takie przepisy, które regulują zachowania jej członków. Regulamin musi zawierać dane lokali, które należą do organizacji. Wymagane jest również zawarcie uchwały o powołaniu wspólnoty.

Wewnętrzne przepisy regulaminu:

  • stanowią wytyczną do przyjmowania do wspólnoty nowych członków,
  • regulują, jakie zobowiązania może zaciągać wspólnota,
  • informują, jakie są prawa i obowiązki właściciela nieruchomości,
  • informują o składkach członkowskich.

Regulamin powinien też opisywać sposób zarządzania wspólnotą mieszkaniową – ile głosów potrzebnych jest do uchwalenia kolejnych przepisów czy zobowiązań, kiedy można wykreślić członka z obrad i kto je prowadzi. Możliwości konstruowania regulaminu jest wiele. Z regulaminu wynikają też konkretne prawa i obowiązki zarządcy. Wspólnota mieszkaniowa powinna dać sobie klarowną możliwość ewentualnego odwołania takiej osoby bez żadnych konsekwencji. Niekiedy zarządca wspólnoty może otrzymywać ekwiwalent za swoją pracę (nie może być jednak zatrudniony w niej na stałe jako członek zarządu, to nie spółdzielnia mieszkaniowa).

Spółdzielnia mieszkaniowa - przepisy

Kwestię działania spółdzielni mieszkaniowych regulują dwie odrębne ustawy – jedna to ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, a druga - ustawa o prawie spółdzielczym. Obydwie regulują formę działania takiej organizacji, ale też dają prawa mieszkańcom terenów, którymi zarządza spółdzielnia. Ważne jest to, że członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązkowe. To oznacza, że ewentualna opłata członkowska to dobrowolny wydatek. Należy jednak pamiętać, że brak członkostwa w spółdzielni wyklucza z działania w obradach tego organu.

Oczywiście, spółdzielnia działa w inny sposób niż wspólnota mieszkaniowa – prawa i obowiązki obowiązują jej członków jednak w równym (a niekiedy nawet większym) stopniu niż w przypadku wspólnoty. Działanie na wzór przedsiębiorstwa sprawia, że zarząd spółdzielni jest rozliczany dokładnie w taki sposób, jak zarząd w dużej spółce. Dodatkowo spółdzielnia mieszkaniowa to organizacja, którą zarządza zebranie członków. Pozornie łatwa jest więc ewentualna zmiana władz organizacji.

Podobnie jak we wspólnocie, i tu obowiązuje regulamin spółdzielni mieszkaniowej. Dotyczy on jednak nie tylko członków (tak, jak w przypadku wspólnoty), a wszystkich mieszkańców, którzy zarządzają lokalami na terenie spółdzielni. Opisuje on wszystkie prawa i obowiązki lokatorów. Dokument porusza m.in. kwestie zakłócania ciszy nocnej i poszanowania własności sąsiedzkiej. Brak przestrzegania takiego regulaminu może być podstawą do wezwania policji.

Polskie spółdzielnie mieszkaniowe

Liczba wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z roku na rok rośnie. Takich orgaizacji jest wiele, warto więc na przykładzie poznać zasady działania największych organów zarządzania osiedlami w Polsce. Jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce jest Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa. To organizacja, która zarządza lokalami w Rudzie Śląskiej. Podlega pod nią prawie 16 000 mieszkań (zlokalizowanych na terenie 774 138 mkw. w 382 blokach).

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w latach 50. XX w. Ważnym aspektem jest fakt, że początkowo zakładało ją 51 mieszkańców. Podobny rozrost notowało w Polsce wiele spółdzielni mieszkaniowych. Jak zarządzana jest Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa? Posiada trzyosobowy zarząd, gdzie zastępcy prezesa pełnią równocześnie inne funkcje.

Innym przykładem dużej i śląskiej spółdzielni jest Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Powstała w 1958 r. i jest podobnie wielka, jak Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Należy do największych w Polsce – w swojej gestii ma zarządzanie 230 nieruchomościami w Zabrzu, w których mieszka – uwaga – 30 000 osób. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa również ma trzyosobowy zarząd, a w skład jej rady nadzorczej wchodzi 12 przedstawicieli.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bródno jest mniejszym organem. Mimo tego, nią również zarządza zarząd złożony z trzech osób. Organizacja (podobnie jak Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa i Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa) ma swój statut, ogłasza walne zgromadzenia i inwestuje swoje środki. Wszystkie trzy spółdzielnie prowadzą też swoje działania informacyjne – wypuszczają biuletyny i aktywnie działają na stronach internetowych.

Jakie są najstarsze spółdzielnie w Polsce? Można tu wymienić Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową. Ta organizacja założona w 1921 r. jest jedną z największych tego typu w Polsce – Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa dzieli się na sześć „pod-organów”. Data powstania tej organizacji nie robi jednak wrażenia na historykach – Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik w Toruniu powstała w 1902 r. i jest bodajże najstarszą spółdzielnią mieszkaniową w kraju.

Jak przy historii spółdzielni wypada wspólnota mieszkaniowa? Warszawa liczy kilkaset wspólnot mieszkaniowych. Niektóre z nich są większe, inne ograniczają się do jednego bloku. Nie wszystkie mają jednak swoje strony internetowe, a także nie działają na tak dużą skalę. Na podobnej zasadzie działa każda wspólnota mieszkaniowa. Wrocław oraz Katowice, a także inne miejscowości, mogą poszczycić się wyspecjalizowanymi firmami administracyjnymi, które pomagają wspólnotom zarządzać osiedlami.

Mimo wszystko wspólnota mieszkaniowa we Wrocławiu, Katowicach, a także innych miastach, to twory dość nowe, nie każda grupa mieszkańców będzie potrafiła poradzić sobie z obowiązkami, jakie trzeba wypełniać, należąc do np. rady nadzorczej takiej organizacji. Stąd właśnie powstanie dużej ilości firm oferujących swoją pomoc w zarządzaniu osiedlem.

Ciekawie na ich tle wypada Łódź. Wspólnota mieszkaniowa w tym mieście jeszcze niedawno nie miała sensu bytu. Miasto zrezygnowało z zarządzania liczbą 2300 wspólnot. Powoływało się na orzeczenia Sądu Administracyjnego, który określił, że jednostka samorządu terytorialnego nie powinna zarządzać takimi organami. Na decyzję wpływ miał też brak dochodów ze wspólnot. Te odrodziły się z inicjatywy samych mieszkańców, którzy mozolnie odbudowali organizacje.

Co ciekawe – teraz niektóre wspólnoty są tak duże, że mają swoje osobne strony internetowe, a informacje o nich są dostępne dla każdego odbiorcy. Nie każda wspólnota jest jednak tak wielka. Niekiedy przed zakupem nieruchomości można poznać swoją ewentualną wspólnotę, rozmawiając z jej członkami. Pozwoli to na uniknięcie wielu nieporozumień.

opłaty za ogrzewanie spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa

Centralne ogrzewania a organizacja

Oba typy zarządzania osiedlami mają swoje dobre i złe strony. Spółdzielnia mieszkaniowa to niekiedy prawdziwy „moloch mieszkaniowy”. Organizacja przypomina spore przedsiębiorstwo (zatrudnia niekiedy też dziesiątki – jak nie setki osób), a to wszystko sprawia, że ciężko w niej coś załatwić. Pismo do spółdzielni mieszkaniowej przechodzi długą drogę, zanim trafi do odpowiedniego działu.

Decyzja kluczowa dla mieszkańca (o ewentualnym wyburzeniu ściany, zmianie kaloryferów czy trybie administracyjnym) może zapaść dużo później niż w przypadku wspólnoty. Zaletą spółdzielni jest jednak jej decyzyjność. Pismo do spółdzielni mieszkaniowej jest adresowane do ich organów, a nie do wszystkich mieszkańców bloku. To spółdzielnia bierze odpowiedzialność za swoje decyzje.

Ewentualny zainteresowany nie musi więc pytać o zgodę wszystkich sąsiadów w momencie wymiany grzejników. To spółdzielnia zakręca wodę i dana osoba może w tym czasie zmienić kaloryfer. Oczywiście taka organizacja ma też swój ustawowy i regulaminowy czas na rozpatrzenie takiego podania.

Jak to działa we wspólnocie mieszkaniowej? Tu decyzję podejmują wszyscy członkowie. Choć może zostać ona podjęta szybciej, to niekiedy okazuje się, że nie ma zgody na każdy postulat lokatora. Wystarczy, że nie jest to zgodne ze zdaniem innych członków wspólnoty mieszkaniowej. Warto pamiętać, że w przypadku takich rzeczy, jak czynsz, będzie to zaletą. Wspólnota mieszkaniowa nie podniesie czynszu bez zgody wszystkich zamieszkałych tam osób. Spółdzielnia mieszkaniowa może taki czynsz narzucić „z góry”.

Opłaty i praca – podstawowe różnice

Czy rozliczenie centralnego ogrzewania w spółdzielni mieszkaniowej jest łatwiejsze niż we wspólnocie? I tak, i nie – wszystko zależy od sposobu rozliczenia. W przypadku spółdzielni rozliczenie ogranicza się do kontaktu z osobą odpowiedzialną za spisanie podzielników ciepła i zrobieniu przelewu. Wspólnota mieszkaniowa nakłada więcej obowiązków, bo członkowie muszą dbać o odpowiednie rozliczenie energii cieplnej.

Niekiedy wspólnoty też same typują osoby do odczytu liczb i sposób rozliczenia odbywa się tam w podobny sposób. Przewagą spółdzielni nad wspólnotą jest praca. W spółdzielni mieszkaniowej można poszukać ewentualnego zatrudnienia – etatów i możliwości jest sporo, bo zarządzanie osiedlem wymaga wielu profesji – od pracowników biurowych po elektryków.

Praca w spółdzielni mieszkaniowej jest też dość pewnym zatrudnieniem. Wspólnota mieszkaniowa korzysta raczej z zewnętrznych firm i nie daje możliwości zatrudnienia. Jeżeli spółdzielnia nie jest jednak umiejętnie zarządzana, to wspólnota ma niewątpliwą zaletę – nikt nie ponosi odpowiedzialności za jej ewentualne długi. Spółdzielnia mieszkaniowa dzieli swoje zobowiązania na wszystkich mieszkańców jej terenów. W przypadku, gdy spółdzielnia nie jest wypłacalna, pracę stracą wszyscy i z zalety nie zostanie już nic.

Wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia?

Powyższe przykłady pokazują, że spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa mają swoje wady i zalety. Spółdzielnia mieszkaniowa - opinie na temat tej organizacji są różne. Jedni ją chwalą, inni wręcz przeciwnie. Spółdzielnie mieszkaniowe są zwykle dużo większe. Z pewnością dają też większą dozę wolności (nie kontrolują tak mieszkańców), ale wprowadzają zwykle większe czynsze, mogą ratować jeden blok kosztem drugiego i nie działają tak szybko, jak wspólnoty.

Wspólnoty mieszkaniowe to z kolei organizacje mniejsze (mała wspólnota mieszkaniowa może mieć tylko 7 lokali), wyodrębnione zwykle ze struktur spółdzielni mieszkaniowych. Ich wielką zaletą jest z pewnością większa decyzyjność mieszkańców, działanie na rzecz konkretnego bloku i łatwiejsza organizacja. Ta ostatnia może się jednak przerodzić w chaos – znane są przykłady wspólnot mieszkaniowych wchłoniętych na powrót przez spółdzielnie, bo mieszkańcy nie potrafili dojść do porozumienia w kluczowych kwestiach.

Potencjalni członkowie spółdzielni i wspólnot, zgodnie z regulaminem, powinni pamiętać o swoich prawach i obowiązkach. Należy wiedzieć, że lokator lub właściciel nieruchomości na terenie spółdzielni mieszkaniowej nie staje się równocześnie jej członkiem – do tego konieczne jest wniesienie opłaty członkowskiej. Taka osoba podlega jednak pod prawa spółdzielni i jej regulamin. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej każdy jej mieszkaniec jest również jej członkiem. Ta nie ma również prawa ustanawiać wpisowego za udział w obradach.

Załatwianie zgód w przypadku spółdzielni może trwać dużo dłużej niż we wspólnotach, ale niekiedy warto uzbroić się w cierpliwość, ponieważ każda z tych organizacji ma inny organ decyzyjny. We wspólnocie niekorzystna dla innego członka decyzja może sprawić, że ten ją zablokuje. Spółdzielnia mieszkaniowa jest odrębnym bytem prawnym i sama podejmuje decyzje – biorąc jednocześnie odpowiedzialność za ewentualne skutki. Obydwie struktury regulują specjalne ustawy i każda organizacja musi trzymać się ram wyznaczonych w takim dokumencie legislacyjnym.

Spółdzielnia i wspólnota muszą też uchwalić swoje odrębne regulaminy. Gdzie warto więc mieszkać? Wszystko zależy od spółdzielni i wspólnoty, do której będzie się należeć. Przed zakupem mieszkania trzeba zapoznać się z opiniami w internecie (dotyczą częściej spółdzielni) i mieszkańców danej organizacji. Oni najlepiej opiszą jej wady i zalety. Każdy taki organ może się diametralnie od siebie różnić.

Na koniec warto podkreślić jednak, że ewentualne wątpliwości dotyczące stanu zarządcy nieruchomości (finansowego, decyzyjnego, prawnego) powinny skutecznie zniechęcić do zakupu takiego mieszkania. Faktem jest, że bardzo wpływa on na komfort i bezpieczeństwo życia, a brak powyższych kryteriów może skutecznie zaburzyć spokój, harmonię i radość korzystania ze swoich czterech kątów.

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Redakcja

Redakcja

Redakcja portalu GetHome.pl to zespół, który dba o najwyższą jakość treści pod kątem merytorycznym. Z pasją tworzymy wartościowe teksty, które pomagają naszym czytelnikom oraz stanowią dla nich inspirację i źródło wiedzy. Główną tematyką artykułów jest branża nieruchomości: budownictwo, finanse, aranżacje i projekty wnętrz, rynek pierwotny i wtórny itd.

Artykuły powiązane

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: